Chỉ dùng HCl (không được dùng nhiệt độ để nhiệt phân) hãy nhận biết các chất sau: Na2CO3, BaCO3, NaHCO3, BaSO4

Question

Chỉ dùng HCl (không được dùng nhiệt độ để nhiệt phân) hãy nhận biết các chất sau: Na2CO3, BaCO3, NaHCO3, BaSO4

in progress 0
Josephine 3 tháng 2021-09-02T14:34:35+00:00 2 Answers 15 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T14:36:21+00:00

  Cho từ từ \(HCl\) đến dư vào mẫu thử các chất:

  +Chất nào không tan trong cả quá trình là \(BaSO_4\).

  +Chất nào tan ngay và xuất hiện khí không màu là \(NaHCO_3\).

  Cái này do xảy ra phản ứng:

  \(NaHC{O_3} + HCl\xrightarrow{{}}NaCl + C{O_2} + {H_2}O\)

   +Chất nào tan ngay và phải mất một lúc mới xuất hiện khí không màu là \(Na_2CO_3\).

  Do xảy ra phản ứng:

  \(N{a_2}C{O_3} + HCl\xrightarrow{{}}NaHC{O_3} + NaCl\) (giai đoạn này chưa có khí)

  Sau đó:

  \(NaHC{O_3} + HCl\xrightarrow{{}}NaCl + C{O_2} + {H_2}O\) (có khí)

  +Chất nào không tan ngay, tan từ từ và xuất hiện khí là \(BaCO_3\).

  \(BaC{O_3} + 2HCl\xrightarrow{{}}BaC{l_2} + C{O_2} + {H_2}O\)

  0
  2021-09-02T14:36:22+00:00

  Nhỏ từ từ dd HCl vào các chất.

  – $Na_2CO_3$, $BaCO_3$ sau 1 thời gian có khí không màu.

  $HCl+Na_2CO_3\to NaCl+NaHCO_3$

  $HCl+NaHCO_3\to NaCl+CO_2+H_2O$

  $2HCl+2BaCO_3\to BaCl_2+Ba(HCO_3)_2$

  $2HCl+Ba(HCO_3)_2\to BaCl_2+2CO_2+2H_2O$

  – $NaHCO_3$ có khí ngay.

  $HCl+NaHCO_3\to NaCl+CO_2+H_2O$

  – $BaSO_4$ không hiện tượng.

  Cho 2 chất còn lại vào dd $NaHCO_3$, lắc kĩ.

  – $Na_2CO_3$ tan trong nước.

  – $BaCO_3$ không tan.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )