Chỉ dùng quỳ tím hãy phân biệt các dung dịch bị mất nhãn : NH4Cl , (NH4)2SO4 , BaCl2 ,NaOH , Na2CO3 . Viết pt nếu có

Question

Chỉ dùng quỳ tím hãy phân biệt các dung dịch bị mất nhãn : NH4Cl , (NH4)2SO4 , BaCl2 ,NaOH , Na2CO3 . Viết pt nếu có

in progress 0
Isabelle 1 năm 2021-09-23T04:16:02+00:00 2 Answers 150 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-23T04:17:41+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Trích mẫu thử

  Thêm quỳ tím vào các mẫu thử:

  – chất làm quỳ tím hóa xanh : $NaOH,Na_2CO_3$.Gọi là nhóm 1

  – chất không đổi màu quỳ tím : $NH_4Cl,(NH_4)_2SO_4,BaCl_2$.Gọi là nhóm 2

  Cho các mẫu thử nhóm 1 tác dụng lần lượt với mẫu thử nhóm 2 :

  *Trong nhóm 1 :

  – chất nào tạo hai khí là $NaOH$

  – chất nào tạo một kết tủa là $Na_2CO_3$

  *Trong nhóm 2 :

  – chất nào tạo 1 khí là $NH_4Cl,(NH_4)_2SO_4$

  – chất nào tạo một kết tủa là $BaCl_2$

  $NH_4Cl + NaOH \to NH_3 + NaCl + H_2O$

  $(NH_4)_2SO_4 + 2NaOH \to Na_2SO_4 + 2NH_3 + 2H_2O$

  $BaCl_2 + Na_2CO_3 \to BaCO_3 + 2NaCl$

  Cho dung dịch $BaCl_2$ vừa nhận được vào 2 mẫu thử còn :

  – chất nào tạo kết tủa trắng : $(NH_4)_2SO_4$

  $(NH_4)_2SO_4 + BaCl_2 \to BaSO_4 + 2NH_4Cl$
  – chất không hiện tượng : $NH_4Cl$.

   

  0
  2021-09-23T04:17:57+00:00

  Cho quỳ tím vào các chất.

  – $NH_4Cl$, $(NH_4)_2SO_4$ làm quỳ hoá đỏ (nhóm 1). 

  – $BaCl_2$ không đổi màu. 

  – $NaOH$, $Na_2CO_3$ làm quỳ hoá xanh (nhóm 2). 

  Nhỏ $BaCl_2$ vào từng chất của 2 nhóm. 

  – Nhóm 1: có tủa trắng là $(NH_4)_2SO_4$, còn lại là $NH_4Cl$.

  $(NH_4)_2SO_4+BaCl_2\to BaSO_4+2NH_4Cl$ 

  – Nhóm 2: có tủa trắng là $Na_2CO_3$, còn lại là $NaOH$.

  $Na_2CO_3+BaCl_2\to BaCO_3+2NaCl$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )