chỉ được dùng thêm 1 thuốc thử nhận biết các chất rắn fe3o4 fe fe2o3 cuo baso3

Question

chỉ được dùng thêm 1 thuốc thử nhận biết các chất rắn fe3o4 fe fe2o3 cuo baso3

in progress 0
Valerie 2 tháng 2021-08-22T02:07:04+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T02:08:16+00:00

  Trích mẫu thử

  Cho `H_2SO_4` loãng vào các mẫu thử

  `+Fe_3O_4,Fe_2O_3` tạo dung dịch vàng nâu

  `Fe_3O_4+4H_2SO_4->FeSO_4+Fe_2(SO_4)_3+4H_2O`

  `Fe_2O_3+3H_2SO_4->Fe_2(SO_4)_3+3H_2O`

  `+Fe` tạo khí không màu

  `Fe+H_2SO_4->FeSO_4+H_2`

  `+CuO` tạo dung dịch xanh lam

  `CuO+H_2SO_4->CuSO_4+H_2O`

  `+BaSO_3` tạo kết tủa trắng vào khí mùi hắc

  `BaSO_3+H_2SO_4->BaSO_4+SO_2+H_2O`

  Cho `H_2SO_4` đặc nóng vào 2 mẫu thử chưa phân biệt

  `+Fe_3O_4` tạo khí mùi hắc

  `2Fe_3O_4+10H_2SO_4->3Fe_2(SO_4)_3+SO_2+10H_2O`

  `+Fe_2O_3` còn lại 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )