chỉ ghi đáp án [Tổng: 2 bài (15 câu: 10 câu khoanh, 5 câu điền từ)] I. Circle best option A, B, C or D to complete the following sentences. (10pts) 1.

Question

chỉ ghi đáp án [Tổng: 2 bài (15 câu: 10 câu khoanh, 5 câu điền từ)]
I. Circle best option A, B, C or D to complete the following sentences. (10pts)
1. I feel tired. I’d like __________.
A. to sit down B. to run C. some noodles D. some fish
2. __________her lips full or thin?
A. Do B. Does C. Are D. Is
3. This sign says “Stop!”. We go straight ahead.
A. can B. should C. must D. mustn’t
4. Mr. Nam gets up at 7.00 and eats __________.
A. a big breakfast B. big breakfast C. the big breakfast D. a breakfast big
5. Mr. Quang and the farmer are loading the truck __________vegetables.
A. on B. with C. at D. of
6. The weather is __________today than yesterday.
A. so better B. very better C. too better D. much better
7. __________? ~ We play badminton and swim.
A. What sports do you and your brother like?
B. Which sports do you and your brother play?
C. When do you and your brother play sports?
D. What are you and your brother doing?
8. There is __________rice in the jar. We can’t cook rice now.
A. a little B. little C. a few D. few
9. Would you like __________noodles? ~ I’m full. I don’t want __________more.
A. any/ any B. some/ some C. any/ some D. some/ any
10. I’m going to the __________now. I want to buy some bread.
A. post office B. drugstore C. bakery D. toy store
II. Use the words given in brackets to form a word that fits in the space. (5pts)
1. At an intersection, you must slow down. It is a very …………………. place. (danger)
2. Her …………………. are small and white. (tooth)
3. Air …………………. is a big problem in many cities in the world. (pollute)
4. His …………………. are in the yard. They are skipping together. (child)
5. In my …………………., there is a park with many trees and flowers. (neighbor)

in progress 0
Everleigh 2 tuần 2021-07-12T10:55:48+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T10:57:02+00:00

  1. A. to sit down 

  2 C. Are 

  3C. must 

  4.A. a big breakfast 

  5. D. of

  6.  B. very better 

  7.  B. Which sports do you and your brother play?

  8. A. a little

  9.  D. some/ any

  10. C. bakery 

  II. Use the words given in brackets to form a word that fits in the space. (5pts)

  1. At an intersection, you must slow down. It is a very dangerous place. (danger)

  2. Her .teeth are small and white. (tooth)

  3. Air ..pollution is a big problem in many cities in the world. (pollute)

  4. His .childrents. are in the yard. They are skipping together. (child)

  5. In my .neighborhood there is a park with many trees and flowers. (neighbor)

  mong ctlhn ạ~

  0
  2021-07-12T10:57:07+00:00

   ( Có j k hiểu bn hỏi mình nhé. Cho xin câu trả lời hay nhất nha )

  1. A    ( Tôi cảm thấy mệt. Tôi muốn ngồi xuống)

  2. C    ( Môi của cô ấy đầy đặn hay mỏng)

  3. D    ( Biển báo này báo dừng lại. Chúng ta k đc đi tiếp)

  4. A     (Ông NAm thức dây 7h và ăn một bữa sáng lớn)

  5.B       (Ông Quang và những nông dân đang xếp rau lên xe tải)

  6. D    (thời tiết hôm nay tốt hơn nhiều so với hôm qua)

  7. B

  8. A    (Chỉ còn 1 ít gạo trong lọ. Chúng ta k thể nấu cơm)

  9. D    (Bạn có muốn 1 ít mì tôm k? Tôi no rồi. Tôi k muốn ăn 1 chút nào)

  10. C    (Bakery : Tiệm bánh mì)

  11. dangerous  (Ở ngã tư bn nên đi chậm. ĐÓ là nơi rất nguy hiểm)

  12. teeth            ( Răng của cô ấy nhỏ và trắng)

  13. pollution        (Ô nhiễm khong khí là vấn đề lớn của các nước trên tg)

  14. children         (Nhứng đứa trẻ của anh ấy đg ở ngoài vườn. 

  15. neighborhood    (Ở hàng xóm, chúng tôi có 1 công viên vs nhiều cây và hoa)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )