Chỉ ra hành động nói trong câu sau. Hành động nói ấy được thực hiện trực tiếp hay gián tiếp:” Như vậy, chẳng những thái ấp của ta mãi mãi vững bền, mà

Question

Chỉ ra hành động nói trong câu sau. Hành động nói ấy được thực hiện trực tiếp hay gián tiếp:” Như vậy, chẳng những thái ấp của ta mãi mãi vững bền, mà bổng lộc các ngươi cũng đời đời hưởng thụ; chẳng những gia quyến của ta được êm ấm gối chăn, mà vợ con các ngươi cũng được bách niên giai lão; chẳng những tông miếu của ta sẽ được muôn đời tế lễ, mà tổ tông các ngươi cũng được thờ cúng quanh năm; chẳng những thân ta kiếp này đắc chi, mà đến các ngươi trăm năm về sau tiếng vẫn lưu truyền; chẳng những danh hiệu ta không bị mai một, mà tên họ các ngươi cũng sử sách lưu thơm.”

in progress 0
Autumn 2 tháng 2021-07-18T20:13:26+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-18T20:14:40+00:00

  Hành động nói nhằm mục đích cầu khiến.
  Hành động nói được thực hiện trực tiếp.

  Có gì hỏi lại mình;v; (học lớp 9 nên rụng hết kiến thức lớp 8 r ;v;)

  0
  2021-07-18T20:15:20+00:00

  HĐ NÓI LÀ :Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi muốn vui vẻ phỏng có được không?

  CÁCH THỰC HIỆN TRỰC TIẾP

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )