Chỉ ra những thành tựu của hoạt động đối ngoại ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay Mng giúp mình với ạ

Question

Chỉ ra những thành tựu của hoạt động đối ngoại ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
Mng giúp mình với ạ

in progress 0
Reagan 3 tuần 2021-08-22T01:55:31+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T01:56:52+00:00

  Đáp án:

  Thành tựu của hoạt động đối ngoại ở Việt Nam:

  – Ta đã đưa một số học sinh sang nước ngoài làm việc và học tập , trong đó có Hoa Kỳ.

  – Úc đã hợp tác với ta để xây dựng cầu Mỹ Thuận

  – Việt Nam đã hợp tác $≈ 193$ quốc gia , hợp tác với nhiều tổ chức như WHO , WTO ,ASEAN ,… (Còn nữa)

  0
  2021-08-22T01:56:58+00:00

  Trong công cuộc đổi mới của Việt Nam, Đại hội VII (1991), Hội nghị Trung ương 3 (khóaVII) và Đại hội VIII (1996) của Đảng Cộng sản Việt Nam đã liên tiếp đề ra và phát triển đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, chính sách đối ngoại rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa với phương châm “Việt Nam muốn là bạn của tất cả các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hoà bình, độc lập và phát triển” nhằm mục tiêu “giữ vững hòa bình, mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác, tạo điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc đồng thời góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dânchủ và tiến bộ xã hội

  Một là, tạo dựng và củng cố môi trường hòa bình, ổn định cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

  Hai là, ra sức tranh thủ những điều kiện quốc tế thuận lợi góp phần vào công cuộc phát triển đất nước, mở rộng hợp tác kinh tế

  Ba là, nâng cao vị thế nước nhà trên trường quốc tế. 

  Bốn là, chủ động tích cực góp phần vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )