Chỉ ra tính chất dặc trưng của các phần tử thuộc tập hợp sau: b/B={0,1,4,9,16,25} d/D={1,4,7,10,13,…,31}

Question

Chỉ ra tính chất dặc trưng của các phần tử thuộc tập hợp sau:
b/B={0,1,4,9,16,25}
d/D={1,4,7,10,13,…,31}

in progress 0
Lyla 3 tháng 2021-09-03T00:25:52+00:00 2 Answers 76 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-03T00:26:58+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   $b) B={{x∈N|0\leq3x+1\leq 25}}$

  $d) D={x∈N*|0<3x+1<32}$

  0
  2021-09-03T00:27:03+00:00

  Tính chất đặc trưng thứ nhất của các phần tử thuộc tập hợp B={0,1,4,9,16,25} là: Khoảng cách giữa các số trên là các số lẻ đếm từ 1 (khoảng cách của các phần tử trên lần lượt là 1; 3; 5; 7; 9).

  Còn ở tập hợp D={1,4,7,10,13,…,31}, các phần tử có khoảng cách với nhau là 3.

  Tập hợp:

  B={x∈N|0≤x+y≤25} và y∈{0; 1; 3; 5; …}
  D={x∈N|1≤x+3≤31}

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )