Chi tiết các thì hiện tại (dấu hiệu nhận biết, công thức, Định Nghĩa,..) nếu làm thêm cách thêm đuôi ing, đuôi ed nữa thì tlhn + 5* và cảm ơn các câu

Question

Chi tiết các thì hiện tại (dấu hiệu nhận biết, công thức, Định Nghĩa,..)
nếu làm thêm cách thêm đuôi ing, đuôi ed nữa thì tlhn + 5* và cảm ơn các câu bạn đã trả lời
còn lại thì trả lời đúng yêu cầu 5* + cảm ơn

in progress 0
Gianna 2 tháng 2021-07-19T11:27:58+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-19T11:29:27+00:00

  Thì hiện tại đơn :

  (+) S + V-s/es

  (-)  S + don’t/does’nt + V(nguyên thể) 

  (?) Do/Does + S  + V(nguyên thể) 

              Yes,  S  + do /does

               No,  S + don’t/does’nt

  Dấu hiệu : often,  usualy,  somtime 

  Thì hiện tại hoàn thành 

  (+) S  +have /has + V-ed/3

   (-) S + have’nt /has’nt +V-ed/3

  ( ?) Have /Has +S+V-ed/3

          Yes ,S  +have /has

          No,  S + have’nt /has’nt

  Dấu hiệu : yet, just, recenthy,  sofar 

   Thì hiện tại tiếp diễn 

  (+) S+ tobe. + V-ing 

  (-)S+ tobe.not + V-ing 

  (?) Tobe +S + Ving 

           Yes,  S +tobe 

            No,  S + tobenot 

  Dấu hiệu : now,  right now, at this time,  at the moment 

  Cách dùng đuôi ing 

  Bình thường thì thêm ing

  Từ có chữ cái cuôi cùng là y thì chuyển thành i rồi thêm ing

  Từ có chữ cái cuôi cùng là e thì chuyển thành i rồi thêm ing

  Cách dùng đuôi ed 

  Bình thường thì thêm ed

  Từ có chữ cái cuôi cùng là y thì chuyển thành i rồi thêm ed (trừ từ play) 

  Từ có chữ cái cuối cùng là e thì thêm d

   Chúc bạn học tốt 

  Cho mình xin câu trả lời hay nhất nhé 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )