chi tiết nhé Cho 2,5 kg glucozơ chứa 20% tạp chất lên men thành ancol etylic. Tính thể tích ancol 40o thu được. Biết khối lượng riêng của ancol etylic

Question

chi tiết nhé
Cho 2,5 kg glucozơ chứa 20% tạp chất lên men thành ancol etylic. Tính thể tích ancol 40o thu được. Biết khối lượng riêng của ancol etylic là 0,8g/ml và quá trình chế biến hao hụt 10%.

in progress 0
Serenity 3 tuần 2021-07-08T20:02:41+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T20:04:13+00:00

  Chúc bạn học tốt!!!

  Đáp án:

   `2,875l`

  Giải thích các bước giải:

  Do `Glucozơ` có `20%` tạp chất nên khối lượng `C_6H_{12}O_6` là:

  `m_{C_6H_{12}O_6}=2,5.80%=2 kg=2000g`

  $PT: C_6H_{12}O_6 \xrightarrow {men} 2C_2H_5OH + 2CO_2$

  Theo pt:

  Cứ `1` `mol` `C_6H_{12}O_6` lên men tạo `2` `mol` `ancol`

  Hay `180g` `C_6H_{12}O_6` lên men tạo 2.46g $ancol$ $etylic$

  Vậy trên lý thuyết `2000g` men tạo khối lượng $ancol$ $etylic$ là:

  `m_{C_2H_5OH.lt}={2000.2.46}/{180}={9200}/9 g`

  Nhưng do quá trình bị hao hụt `10%` nên khối lượng thực tế thu được là:

  `m_{C_2H_5OH.t t}={9200}/{9}. 90%=920 g`

  Thể tích `C_2H_5OH:`

  `V_{C_2H_5OH}=920÷0,8=1150 ml`

  Khi đó, thể tích $Ancol$ $etylic$ `40°` là:

  `V_{dd}={1150}/{40}.100=2875ml=2,875l`

  0
  2021-07-08T20:04:20+00:00

  Đáp án:

  \( {V_{dd{\text{rượu}}}} {\text{= 2}}{\text{,875 lít}}\)

  Giải thích các bước giải:

  Phản ứng xảy ra:

  \({C_6}{H_{12}}{O_6}\xrightarrow{{men}}2{C_2}{H_5}OH + 2C{O_2}\)

  Glucozo chứa 20% tạp chất nên

  \({m_{{C_6}{H_{12}}{O_6}}} = 2,5.(100\%  – 20\% ) = 2{\text{ kg = 2000 gam}}\)

  \( \to {n_{{C_6}{H_{12}}{O_6}}} = \frac{{2000}}{{180}} = \frac{{100}}{9}{\text{ mol}}\)

  \( \to {n_{{C_2}{H_5}OH{\text{ lt}}}} = 2{n_{{C_6}{H_{12}}{O_6}}} = \frac{{100}}{9}.2 = \frac{{200}}{9}{\text{ mol}}\)

  Vì hao hụt 10%

  \( \to {n_{{C_2}{H_5}OH}} = \frac{{200}}{9}.(100\%  – 10\% ) = 20{\text{ mol}}\)

  \( \to {m_{{C_2}{H_5}OH}} = 20.46 = 920{\text{ gam}}\)

  \( \to {V_{{C_2}{H_5}OH}} = \frac{{920}}{{0,8}} = 1150{\text{ ml}}\)

  \( \to {V_{dd{\text{rượu}}}} = \frac{{1150}}{{40\% }} = 2875{\text{ ml = 2}}{\text{,875 lít}}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )