chi tiết nhé Cho m gam tinh bột lên men thành ancol etylic với hiệu suất 81%. Toàn bộ lượng CO2 sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2,

Question

chi tiết nhé
Cho m gam tinh bột lên men thành ancol etylic với hiệu suất 81%. Toàn bộ lượng CO2 sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2, thu được 550 gam kết tủa và dung dịch X. Đun kỹ dung dịch X thu thêm được 100g kết tủa. Tính giá trị của m?

in progress 0
aikhanh 4 tuần 2021-07-08T19:58:12+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T19:59:28+00:00

  Đáp án:

  $m = 750 \ \rm gam$ 

  Giải thích các bước giải:

  Phương trình hóa học:

  $(C_6H_{10}O_5)_n + nH_2O \xrightarrow{\quad H = 81\%\quad} 2nC_2H_5OH + 2nCO_2 \uparrow$

  $CO_2 + Ca(OH)_2 \longrightarrow CaCO_3\downarrow + H_2O\qquad (I)$

  $2CO_2 + Ca(OH)_2 \longrightarrow Ca(HCO_3)_2 \xrightarrow{\ \ t^\circ\ \ } CaCO_3\downarrow + CO_2\uparrow + H_2O\qquad (II)$

  $n_{CO_2} = n_{CaCO_3\ (I)} + 2n_{CaCO_3\ (II)} = \dfrac{550}{100} + 2\cdot \dfrac{100}{100} = 7,5\ \rm mol$

  $n_{(C_6H_{10}O_5)_n} = \dfrac{7,5}{2n}\cdot \dfrac{100}{81} = \dfrac{125}{27n}\ \rm mol$

  $m_{(C_6H_{10}O_5)_n} = \dfrac{125}{27n}\times 162n = 750\ \rm gam$

  Vậy $m = 750\ \rm gam$

  0
  2021-07-08T20:00:08+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )