Chia động từ và giải thích ngoc adores-..(sit) in front of the computer they-.(not see) the flim titanic yet one the pillar pagoda in ha noi-

Question

Chia động từ và giải thích
ngoc adores……(sit) in front of the computer
they…..(not see) the flim titanic yet
one the pillar pagoda in ha noi…..(complete)on 1049
i would rather….(make)models than listen to music
according to tradition,you shouldn’t…(sweep) the floor on the firt day of tet

in progress 0
Claire 1 năm 2021-10-26T19:50:16+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-26T19:51:46+00:00

  1. sitting
  2. haven’t seen
  3. was completed
  4. make
  5. sweep

  *chúc bạn học tốt*

  0
  2021-10-26T19:52:00+00:00

  =>

  1. sitting (adore+ Ving: thích làm gì)

  2. haven’t seen (yet-> thì hiện tại hoàn thành)

  3. was completed ( bị động vì chủ ngữ không thực hiện được hành động; in 1049-> thì quá khứ đơn)

  4. make (would rather do sth than do sth : thích làm gì hơn làm gì)

  5. sweep (shouldn’t + V: không nên làm gì)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )