Chia m gam hỗn hợp dạng bột gồm Cu và Fe thành 2 phần bằng nhau Phần I. Cho phản ứng với dung dịch HCl dư, thấy thoát ra 1,68 lít khí ( dktc) Phần I

Question

Chia m gam hỗn hợp dạng bột gồm Cu và Fe thành 2 phần bằng nhau
Phần I. Cho phản ứng với dung dịch HCl dư, thấy thoát ra 1,68 lít khí ( dktc)
Phần II. đốt cháy hoàn toàn trong không khí, sau phản ứng thấy khối lượng chất rắn tăng thêm 6,4 gam.
Tính m và thành phần phần trăm khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp ban đầu.

in progress 0
Daisy 1 năm 2021-10-09T02:31:34+00:00 2 Answers 20 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T02:32:41+00:00

  Đáp án:

  Số mol H2 thu được là: 1,68 : 22,4 = 0,075 mol

  Phần 1: Khi cho hỗn hợp và dung dịch HCl thì chỉ có Fe phản ứng

  PTPU: Fe + 2HCl -> FeCl2 + H2↑

        0.075 <—————-0,075 mol

  -> Số mol Fe trong phần 1 là: 0,075 mol

  Phần 2: Đốt cháy hỗn hợp trong không khí

  -> Khối lượng chất rắn tăng là khối lượng O2 tham gia phản ứng

  Số mol O2 tham gia phản ứng là: 6,4 : 32 = 0,2 mol

  PTPU: 3Fe + 2O2 -> Fe3O4 (1)

        0,075 -> 0,05

            2Cu + O2 -> 2CuO (2)

  Số mol O2 tham gia phương trình (2) là: 0,2 – 0,05 = 0,15 mol

  -> số mol Cu là: 0,15 .2 = 0,3 mol

  Khối lương Fe trong hỗn hợp là: 0,075 .2 .56 = 8,4 g

  Khối lượng Cu trong hỗn hợp là: 0,3 .2 .64 = 38,4 g

  Khối lượng m của hốn hợp là: 8,4 + 38,4 = 46,8 g

  % khối lượng Fe là: 8,4 : 46,8 . 100% = 17,95%

  % khối lượng Cu là: 100% – 17,95% = 82,05%

  0
  2021-10-09T02:32:53+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

    *) Phần 1

  nH2 = 1.68/22.4 = 0.075 (mol)

  Vì Cu ko tác dụng với HCl nên

  Fe + 2HCl —> FeCl2  + H2

  0.075             <–           0.075   (mol)

  Phần 2:

  Chất rắn tăng thêm 6,4g

  => nO2 pứ = 6,432=0,26,432=0,2 (mol)

  Pt: 3Fe + 2O2 —-> Fe3O4

  0,075                          0,05     (mol)

  ……2Cu + …..O2 —-> 2CuO

  0,3              < —        (0,2 – 0,05)  (mol)

  mhh = mFe + mCu = (0,075 . 56 . 2) + (0,3 . 64 . 2) = 46,8 (g)

  % mFe = 0,075×56×246,8.100%=17,95%0,075×56×246,8.100%=17,95%

  % mCu = 0,3×64×246,8.100%=82,05%

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )