Chia m gam hỗn hợp X gồm phenol và ancol etylic thành 2 phần bằng nhau: Phần 1:Tác dụng với Na dư thu được 4,48 lít hidro(đktc) Phần 2:Làm mất màu vừa

Question

Chia m gam hỗn hợp X gồm phenol và ancol etylic thành 2 phần bằng nhau:
Phần 1:Tác dụng với Na dư thu được 4,48 lít hidro(đktc)
Phần 2:Làm mất màu vừa đủ 0,3 mol dung dịch Brom
Tính m

in progress 0
Kennedy 1 năm 2021-08-09T01:33:11+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T01:34:38+00:00

  Phần 2:

  $C_6H_5OH+3Br_2\to C_6H_2Br_3OH\downarrow +3HBr$

  $\Rightarrow n_{C_6H_5OH}=\dfrac{n_{Br_2}}{3}=0,1(mol)$

  Phần 1:

  $n_{H_2}=\dfrac{4,48}{22,4}=0,2(mol)$

  $ROH+Na\to RONa+\dfrac{1}{2}H_2$

  Ta có: $n_{C_6H_5OH}+n_{C_2H_5OH}=2n_{H_2}$

  $\Rightarrow n_{C_2H_5OH}=0,3(mol)$

  $\to m=(0,3.46+0,1.94).2=46,4g$

  0
  2021-08-09T01:34:42+00:00

  Ở phần 2 chỉ có phenol mới tác dụng với `Br_2`

  PTHH: `C_6H_5OH+3Br_2->C_6H_2OH(Br_3)+3HBr`

  Ta có: `n_(Br_2)=0,3mol` 

  Nên `n_(C_6H_5OH)=(n_(Br_3)/3)=(0,3)/3=0,1mol`

  Phần 1:

  `n_(H_2)=(4,48)/(22,4)=0,2mol`

  `C_2H_5OH+Na->C_2H_5ONa+1/2H_2`

  `C_6H_5OH+Na->C_6H_5ONa+1/2H_2`

  Vậy số mol khí `H_2` thoát ra ở PTHH pứ với phenol là:

  `0,1.(1/2)=0,05mol`

  Vậy số mol `H_2` tạo ra ở PTHH `C_2H_5OH` là:

  `0,2-0,05=0,15mol`

  Vậy nAncol=0,3mol

  `m_(C_2H_5OH)+m_(C_6H_5OH)=0,3.46+0,1.94=23,2g`

  Do HH chia làm 2 phân bằng nhau nên mX ban đầu=23,2. 2=46,4g

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )