Chia m gam hỗn hợp hai kim loại có hóa trị không đổi thành hai phần bằng nhau một Phần một hoa tan hết trong dung dịch H2SO4 loãng thu được 1,792 lí

Question

Chia m gam hỗn hợp hai kim loại có hóa trị không đổi thành hai phần bằng nhau một Phần một hoa tan hết trong dung dịch H2SO4 loãng thu được 1,792 lít H2 điều kiện tiêu chuẩn phần hai Nung trong oxi Đến khối lượng không đổi thu được 2,84 gam hỗn hợp oxit giá trị của m là

in progress 0
Kaylee 3 tuần 2021-08-13T14:10:43+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-13T14:12:18+00:00

  Đáp án:

  \(1,56g\) 

  Giải thích các bước giải:

  $nH_{2}=\frac{1,792}{22,4}=0,08mol$

  Gọi số mol $O_{2}$ phản ứng là $x$

  Theo bảo toàn e ta có: $2nH_{2}=4nO_{2}$

  \(\to 2.0,08=4.x\)

  \(\to x=0,04mol\)

  Ta có: $m+mO_{2}=m(oxit)$

  \(\to m=2,84-0,04.32=1,56g\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )