Chín nhân ngoặc tròn 1 phần 3 đóng ngoặc mũ 3 chia ngoặc vuông ngoặc tròn âm 2 phần 3 đóng ngoặc mũ 2 cộng 0.5 trừ 1 phần 2

Question

Chín nhân ngoặc tròn 1 phần 3 đóng ngoặc mũ 3 chia ngoặc vuông ngoặc tròn âm 2 phần 3 đóng ngoặc mũ 2 cộng 0.5 trừ 1 phần 2

in progress 0
aihong 6 ngày 2021-09-09T14:29:37+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T14:31:15+00:00

  Đáp án: bằng 3phần 4 = 0.75

  0
  2021-09-09T14:31:36+00:00

  $9.(\dfrac{1}{3})^3:[(\dfrac{-2}{3})^2+0,5-\dfrac{1}{2}]$

  $=9.\dfrac{1}{27}:(\dfrac{4}{9}+\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{2})$

  $=\dfrac{1}{3}:\dfrac{4}{9}$

  $=\dfrac{1}{3}\cdot \dfrac{9}{4}$

  $=\dfrac{3}{4}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )