Cho 0,65 gam Zn tác dụng với 500 ml dung dịch HCl 0,1M thu được V lít khí (đktc) và m gam muối khan. a) Tính m, V b) Tính nồng độ mol các chất tan tr

Question

Cho 0,65 gam Zn tác dụng với 500 ml dung dịch HCl 0,1M thu được V lít khí (đktc) và m
gam muối khan.
a) Tính m, V
b) Tính nồng độ mol các chất tan trong dung dịch sau phản ứng.

in progress 0
Parker 1 năm 2021-08-28T01:42:46+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-28T01:43:54+00:00

  `nZn=0,65:65=0,01 (mol)`

  `nHCl= 0,5.0,1=0,05 (mol)`

  `Zn + 2HCl -> ZnCl2 + H2`

  ` 2.nZn < nHCl (0,02 <0,05 )`

  ` => Zn` hết `; HCl` dư

  `a, nZnCl2=nH2 = nZn =0,01 (mol)`

  ` => mZnCl2 = 0,01.136=1,36 (g)`

  ` => VH2=0,01.22,4=0,224 (l)`

  `b, nHCl pứ = 2.nZn=0,02 (mol)`

   `=> nHCl dư =0,05-0,02= 0,03 (mol)`

  ` => CMHCl dư=0,03:0,5=0,06 (M)`

  ` nZnCl2=0,01 (mol) => CMZnCl2=0,01:0,5=0,02 (M)`

  0
  2021-08-28T01:44:17+00:00

  `n_(Zn)=\frac{0,65}{65}=0,01(mol)`

  `n_(HCl)=0,5.0,1=0,05(mol)`

  `Zn+2HCl->ZnCl_2+H_2`

  `0,01`      `0,02`       `0,01`    `0,01`

  `a,`

  `V_(H_2)=0,01.22,4=0,224(l)`

  `m_(ZnCl_2)=0,01.136=1.36(g)`

  `c,`

  `C_(MHCl)=\frac{0,03}{0,5}=0,06M`

  `C_(MZnCl_2)=\frac{0,01}{0,5}=0,02M`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )