Cho 0,92 gam hỗn hợp hai kim loại ở hai chu kì liên tiếp thuộc nhóm IIA, tác dụng với dung dịch HCl 7,3% dư, thu được 0,56L khí H2 (dktc) và dung dịch

Question

Cho 0,92 gam hỗn hợp hai kim loại ở hai chu kì liên tiếp thuộc nhóm IIA, tác dụng với dung dịch HCl 7,3% dư, thu được 0,56L khí H2 (dktc) và dung dịch X.
a. Xác định 2 kim loại và tính khối lượng của từng kim loại có trong hỗn hợp
b. Tính khối lượng từng muối thu được trong X. c. Tính khối lượng dung dịch HCl đã dùng, biết lượng axit này đã dùng dư 10% so với lượng phản ứng

in progress 0
Quinn 1 tháng 2021-08-13T13:37:33+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-13T13:38:45+00:00

  Đáp án:

  \({m_{Mg}} = 0,12{\text{ gam}}; {{\text{m}}_{Ca}} = 0,8{\text{ gam}}\)

  \({m_{dd\;{\text{HCl}}}}  = 27,5{\text{ gam}}\)

  Giải thích các bước giải:

   Gọi công thức của 2 kim loại là \(R\)

  Phản ứng xảy ra:

  \(R + 2HCl\xrightarrow{{}}RC{l_2} + {H_2}\)

  Ta có:

  \({n_R} = {n_{{H_2}}} = \frac{{0,56}}{{22,4}} = 0,025{\text{ mol}}\)

  \( \to {M_R} = \frac{{0,92}}{{0,025}} = 36,8\)

  Vì \(24<36,8<40\) nên 2 kim loại là \(Mg;Ca\)

  Gọi số mol \(Mg;Ca\) lần lượt là \(x;y\)

  \( \to 24x + 40y = 0,92;x + y = 0,025\)

  Giải được: \(x=0,005;y=0,02\)

  \( \to {m_{Mg}} = 0,005.24 = 0,12{\text{ gam}} \to {{\text{m}}_{Ca}} = 0,8{\text{ gam}}\)

  Ta có:

  \({n_{MgC{l_2}}} = {n_{Mg}} = 0,005{\text{ mol;}}{{\text{n}}_{CaC{l_2}}} = {n_{Ca}} = 0,02\;{\text{mol}}\)

  \( \to {m_{muối}} = {m_{MgC{l_2}}} + {m_{CaC{l_2}}}\)

  \( = 0,005.(24 + 35,5.2) + 0,02.(40 + 35,5.2) = 2,695{\text{ gam}}\)

  Ta có:

  \({n_{HCl{\text{ phản ứng}}}} = 2{n_{{H_2}}} = 0,05{\text{ mol}}\)

  \( \to {n_{HCl{\text{ tham gia}}}} = 0,05.110\%  = 0,055{\text{ mol}}\)

  \( \to {m_{HCl}} = 0,055.36,5 = 2,0075{\text{ gam}}\)

  \( \to {m_{dd\;{\text{HCl}}}} = \frac{{2,0075}}{{7,3\% }} = 27,5{\text{ gam}}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )