Cho 1,5g hỗn hợp Al, Ag vào dd HCl dư thu được 1,344 lít khí(đktc) a) Viết phương trình phản ứng xảy ra b) Tính phần trăm khối lượng mỗi kim loại

Question

Cho 1,5g hỗn hợp Al, Ag vào dd HCl dư thu được 1,344 lít khí(đktc)
a) Viết phương trình phản ứng xảy ra
b) Tính phần trăm khối lượng mỗi kim loại

in progress 0
Brielle 1 tháng 2021-08-07T20:52:11+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T20:53:23+00:00

  a) PTHH: 2Al+6HCl→2AlCl3+3H2↑

  b) nH2=1,344 : 22,4=0,06 (mol)

  Theo PTHH: nAl=2/3.nH2=0,04 (mol)

  mAl (hh)=0,04.27=1,08 (g)

  %mAl (hh)=(1,08/1,5 ).100%=72%

  %mAg (hh)=100-72=28%

  0
  2021-08-07T20:54:00+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a, 

  Vì chỉ `Al` phản ứng với dung dịch `HCl` nên ta có PT

  `2Al+6HCl->2AlCl_3+3H_2↑`

  b,

  `n_(khí)=(1,344)/(22,4)=0,06(mol)`

  Theo PT 

  `n_(Al)=2/3 . n_(H_2)=2/3 . 0,06=0,04(mol)`

  `=>m_(Al)=0,04.27=1,08(g)`

  `=>%m_(Al)=(1,08)/(1,5) . 100%=72%`

  `=>%m_(Ag)=100%-72%=28%`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )