Cho 1,6 gam đồng (II) oxit tác dụng với 100 gam dung dịch axit sunfuric có nồng độ 20%. a) Viết phương trình hóa học. b) Tính nồng độ phần trăm của cá

Question

Cho 1,6 gam đồng (II) oxit tác dụng với 100 gam dung dịch axit sunfuric có nồng độ 20%.
a) Viết phương trình hóa học.
b) Tính nồng độ phần trăm của các chất có dung dịch sau khi phản ứng kết thúc.
Giải chi tiết ra hộ mình với ạ

in progress 0
Hailey 3 tuần 2021-07-09T21:54:00+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T21:55:18+00:00

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

  $n Cu = 1,6 / 80 = 0,02 mol $

  $mH2SO4= (20*100)/100=20g => nH2SO4= 20/98=0.204mol$
  $a)CuO + H2SO4–> CuSO4 + H2O$

      $0.02$    $0.204$        $0.204$
  => Tỉ lệ $: 0,02/1 < 0,204/1 $ 
  => $H2SO4$ dư $nH2SO4$ dư $= 0,204 – 0,02 = 0,182 mol$ => $m H2SO4$ dư $= 0,182 . 98 =17,836 g $ 
    `m` `dd` `sau` $\frac{p}{ư}$ $=m$ `dd` $ H2SO4 + m CuO = 100 + 1,6 = 101,6 g $
  => `m` $CuSO4 = 0,02 . 160 = 3,2 g $
  => $C7$% $ CuSO4 = 3,2 / 101,6 . 100$% $= 3,15$%
  => $C$% $H2SO4$ dư $= 17,836 / 101,6 . 100$% $= 17,83$%

   

  0
  2021-07-09T21:55:50+00:00

  CuO+H2SO4→CuSO4+H2O

  nCuO=1,6/80=0,02mol

  mH2SO4=100.20/100=20g

  nH2SO4=20/98=0,204mol

  Theo pt: nH2SO4=nCuO=0,02mol

  →nH2SO4 dư=0,204-0,02=0,184mol

  mH2SO4 dư=

  mdd sau phản ứng=1,6+100=101,6g

  mCuSO4=0,02.160=3,2g

  C%CuSO4=3,2/101,6*100%=3,15%

  mH2SO4 dư=0,184.98=18,032g

  C%H2SO4 dư=18,032/101,6*100%=17,75%

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )