Cho 1,6 gam đồng (II) Oxit tác dụng với 100 gam dung dịch axit sunfuric có nồng độ 20% a) Viết phương trình hóa học b) Tính nồng độ phần trăm của các

Question

Cho 1,6 gam đồng (II) Oxit tác dụng với 100 gam dung dịch axit sunfuric có nồng độ 20% a) Viết phương trình hóa học b) Tính nồng độ phần trăm của các chất có trong dung dịch sau khi phản ứng kết thúc

in progress 0
Alaia 1 năm 2021-09-27T22:16:29+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T22:17:50+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a) `CuO+H_2SO_4 → CuSO_4+H_2O`

  b) `n_{CuO}=\frac{1,6}{80}=0,02\ mol`

  `n_{H_2SO_4}=\frac{20%.100}{98} \approx 0,2\ mol`

  Xét tỉ lệ: `\frac{n_{CuO}}{1}<\frac{n_{H_2SO_4}}{1}`

  `⇒ CuO` hết, `H_2SO_4` dư

  Theo PT: `n_{CuO}=n_{CuSO_4}=0,02\ mol`

  `m_{CuSO_4}=0,02.160=3,2\ gam`

  `n_{H_2SO_4\ dư}=0,2-0,02=0,18\ mol`

  `m_{H_2SO_4\ dư}=0,18.98=17,64\ gam`

  Theo ĐLBTKL:

  `m_{dd}=m_{CuO}+m_{dd\ H_2SO_4}`

  `m_{dd}=1,6+100=101,6\ gam`

  `C%_{CuSO_4}=\frac{3,2}{101,6}.100% \approx 3,15%`

  `C%_{H_2SO_4\ dư}=\frac{17,64}{101,6}.100% \approx 17,36%`

  0
  2021-09-27T22:18:26+00:00

  Đáp án:

  \(C\%_{CuSO_4}=3,15\%\\ C\%_{H_2SO_4}(dư)=17,36\%\)

  Giải thích các bước giải:

  \(a,\ PTHH:CuO+H_2SO_4\to CuSO_4+H_2O\\ b,\ n_{CuO}=\dfrac{1,6}{80}=0,02\ mol.\\ n_{H_2SO_4}=\dfrac{100\times 20\%}{98}≈0,2\ mol.\\ \text{Lập tỉ lệ:}\ \dfrac{0,02}{1}<\dfrac{0,2}{1}\\ ⇒H_2SO_4\ dư.\\ ⇒n_{H_2SO_4}(dư)=0,2-0,02=0,18\ mol.\\ m_{\text{dd spư}}=n_{CuO}+m_{\text{dd H$_2$SO$_4$}}=1,6+100=101,6\ g.\\ Theo\ pt:\ n_{CuSO_4}=n_{CuO}=0,02\ mol.\\ ⇒C\%_{CuSO_4}=\dfrac{0,02\times 160}{101,6}\times 100\%=3,15\%\\ C\%_{H_2SO_4}(dư)=\dfrac{0,18\times 98}{101,6}\times 100\%=17,36\%\)

  chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )