Cho 1,6g đồng(II) oxit tác dụng vừa đủ vs 100g dd axit sunfuaric a. Tính nồng độ phần trăm của dd axit. b. Tính nồng độ phần trăm của dd sau phản ứng.

Question

Cho 1,6g đồng(II) oxit tác dụng vừa đủ vs 100g dd axit sunfuaric
a. Tính nồng độ phần trăm của dd axit.
b. Tính nồng độ phần trăm của dd sau phản ứng.
( Giải giúp mình vs,mik cảm ơn)

in progress 0
Daisy 3 tuần 2021-07-07T15:21:34+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-07T15:22:38+00:00

  Đáp án:

  a)

  `CuO` + `H_2“SO_4` → `CuSO_4` + `H_2“O` 

  `n_(CuO)` = `(1,6)/(80)` = `0,02` `mol` 

  `n_{H_2SO_4}` = `(0,02 × 1)/1` = `0,02` `mol` 

  `m_{H_2SO_4}` = `0,02` × `98` = `1,96` `gam` 

  `C%_{H_2SO_4}` = `(1,96)/(100)` × `100%` = `1,96%` 

  b)

  `m_{dd_(sau pứ)}` = `1,6` + `100` = `101,6` `gam` 

  `n_{CuSO_4}` = `(0,02 × 1)/1` = `0,02` `mol` 

  `m_{CuSO_4}` = `0,02` × `160` = `3,2` `gam` 

  `C%_{CuSO_4}` = `(3,2)/(101,6)` × `100%` = `3,15%`

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-07-07T15:22:57+00:00

  CuO+H2SO4→CuSO4+H2O

  a) nCuO=1,6/80=0,02mol

  →nH2SO4=0,02mol

  mH2SO4=0,02.98=1,96g

  C% H2SO4=1,96/100.100%=1,96%

  b) mdd spứ=1,6+100=101,6g

  mCuSO4=0,02.160=3,2g

  C% CuSO4=3,2/101,6.100%=3,15%

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )