Cho 1,8g kim loại nhóm IIA tác dụng với dung dịch HCl dư thì sau một thời gian thể tích khí thoát ra đã vượt quá 3,36lit(đkc) .Xác định kim loại

Question

Cho 1,8g kim loại nhóm IIA tác dụng với dung dịch HCl dư thì sau một thời gian thể tích khí thoát ra đã vượt quá 3,36lit(đkc) .Xác định kim loại

in progress 0
Kennedy 3 tháng 2021-09-06T18:20:29+00:00 2 Answers 54 views 0

Answers ( )

  -1
  2021-09-06T18:21:49+00:00

  -Gọi kim loại hóa trị $II$ là :$R$

  $n_{H_2}=\frac{3,36}{22,4}=0,15(mol)$ 

  $R+2HCl→RCl_2+H_2↑$

   0,15  ←                            0,15           (mol)

  $⇒M_R=\frac{1,8}{0,15}=12(g/mol)$ 

  ⇒Bạn xem lại đề

  0
  2021-09-06T18:22:15+00:00

  Đáp án:

   \(Be\) (beri)

  Giải thích các bước giải:

  Gọi kim loại cần tìm là \(R\), có hóa trị II.

  Phản ứng xảy ra:

  \(R + 2HCl\xrightarrow{{}}RC{l_2} + {H_2}\)

  Ta có: 

  \({V_{{H_2}}} > 3,36{\text{ lít}} \to {{\text{n}}_{{H_2}}} = {n_R} > \frac{{3,36}}{{22,4}} = 0,15{\text{ mol}}\)

  \( \to {M_R} < \frac{{1,8}}{{0,15}} = 12\)

  Nhóm IIA mà có phân tử khối bé hơn 12 chỉ thỏa mãn \(M_R=9 \to R: Be\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )