Cho 1 lít cồn 95 độ tác dụng với Na dư. Biết rằng ancol nguyên chất có d=0,8 g/mol. Tính thể tích H2 tạo ra ở đktc? Bạn nào giải chi tiết giùm mình vớ

Question

Cho 1 lít cồn 95 độ tác dụng với Na dư. Biết rằng ancol nguyên chất có d=0,8 g/mol. Tính thể tích H2 tạo ra ở đktc?
Bạn nào giải chi tiết giùm mình với ạ, mình cảm ơn nhiều ạ.

in progress 0
Liliana 1 năm 2021-07-24T02:00:57+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T02:02:02+00:00

  Đáp án:

  $V_{H_2}=216,15\ l$ 

  Giải thích các bước giải:

  $V_{C_2H_5OH}=1000.\dfrac{95}{100}=950\ (ml)$

  $\to V_{H_2O}=1000-950=50\ (ml)$

  $m_{C_2H_5OH}=950.0,8=760\ (g)$

  $m_{H_2O}=50.1=50\ (g)$

  $n_{C_2H_5OH}=\dfrac{760}{46}=\dfrac{380}{23}\ (mol)$

  $n_{H_2O}=\dfrac{50}{18}=\dfrac{25}9\ (mol)$

  Các phương trình hóa học:

            $2C_2H_5OH+2Na\to 2C_2H_5ONa+H_2\ \ (1)$

            $2H_2O+2Na\to 2NaOH+H_2\ \ (2)$

  Theo phương trình $(1):$

  $n_{H_2}=\dfrac12 n_{C_2H_5OH}=\dfrac12 .\dfrac{380}{23}=\dfrac{190}{23}\ (mol)$

  Theo phương trình $(2):$

  $n_{H_2}=\dfrac12 n_{H_2O}=\dfrac12 .\dfrac{25}9=\dfrac{25}{18}\ (mol)$ 

  $\sum n_{H_2}=\dfrac{190}{23}+\dfrac{25}{18}=\dfrac{3995}{414}\ (mol)$

  $\to V_{H_2}=\dfrac{3995}{414}.22,4=216,15\ (l)$ 

  0
  2021-07-24T02:02:44+00:00

  Đáp án: $216,15l$

   

  Giải thích các bước giải:

  $V_{C_2H_5OH}=1.95\%=0,95l=950ml$

  $\to m_{C_2H_5OH}=950.0,8=760g$

  $\to n_{C_2H_5OH}=\dfrac{760}{46}=\dfrac{380}{23}(mol)$

  $V_{H_2O}=1-0,95=0,05l=50ml$

  $\to m_{H_2O}=50g$

  $\to n_{H_2O}=\dfrac{50}{18}=\dfrac{25}{9}(mol)$

  Ta có:

  $n_{H_2}=\dfrac{1}{2}n_{OH}=\dfrac{1}{2}(n_{H_2O}+n_{C_2H_5OH})= \dfrac{3995}{414}(mol)$

  $\to V_{H_2}=22,4n_{H_2}=216,15l$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )