Cho 1 lượng nhôm lấy dư vào dung dịch chứa 65,7g HCl, phản ứng xảy ra theo phương trình: Al + HCl – – – > AlCl3 + H2 a. Lập phương tình hoá h

Question

Cho 1 lượng nhôm lấy dư vào dung dịch chứa 65,7g HCl, phản ứng xảy ra theo phương trình:
Al + HCl – – – > AlCl3 + H2
a. Lập phương tình hoá học
b. Tính khối lượng nhôm tham gia phản ứng
c. Tính thể tích khí Hidro thoát ra ở đktc

in progress 0
Sarah 4 tháng 2021-08-16T03:47:07+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T03:48:36+00:00

  Đáp án:

  a) $2Al + 6HCl\longrightarrow 2AlCl_3 + 3H_2\uparrow$

  b) $m_{Al}=16,2\,g$

  c) $V_{H_2}=20,16\,l$

  Giải thích các bước giải:

  a) Phương trình hóa học:

  $2Al + 6HCl\longrightarrow 2AlCl_3 + 3H_2\uparrow$

  b) Số mol $HCl$ phản ứng:

  $n_{HCl}=\dfrac{m_{HCl}}{M_{HCl}}=\dfrac{65,7}{36,5}=1,8\,mol$

  Dựa vào phương trình hóa học ta được:

  $n_{Al} =\dfrac13n_{HCl}= \dfrac13\cdot1,8 = 0,6\,mol$

  Khối lượng $Al$ phản ứng:

  $m_{Al}=n_{Al}.M_{Al}=0,6.27 =16,2\,g$

  c) Dựa vào phương trình hóa học ta được:

  $n_{H_2}=\dfrac12n_{HCl}=\dfrac12\cdot 1,8 = 0,9\,mol$

  Thể tích $H_2$ thoát ra:

  $V_{H_2}=n_{H_2}.22,4 = 20,16\,l$

  0
  2021-08-16T03:48:55+00:00

  Đáp án:

  `a.`

  Phương trình hóa học :

  `2Al+6HCl→2AlCl_3+3H_2↑`

  `b.`

  `-m_{Al}=16,2(g)`

  `c.`

  `-V_{H_2}(đktc)=20,16(l)`

  Giải thích các bước giải:

  `a.`

  `-n_{HCl}=\frac{m_{HCl}}{M_{HCl}}=\frac{65,7}{36,5}=1,8(mol)`

  Phương trình hóa học :

  `2Al+6HCl→2AlCl_3+3H_2↑`

   `0,6←1,8` `→`   `0,6`        `0,9`          `(mol)`

  `b.`

  `-m_{Al}=n_{Al}.M_{Al}=0,6.27=16,2(g)`

  `c.`

  `-V_{H_2}(đktc)=n_{H_2}.22,4=0,9.22,4=20,16(l)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )