Cho 1 lượng oxit kim loại nhóm IIA tác dụng vừa đủ với dd HCl 10% thì sau phản ứng thu được dung dịch muối có nồng độ 12,34 %. Xác định công thức của

Question

Cho 1 lượng oxit kim loại nhóm IIA tác dụng vừa đủ với dd HCl 10% thì sau phản ứng thu được dung dịch muối có nồng độ 12,34 %. Xác định công thức của oxit kim loại. (Cho Be=9, Mg=24, Ca=40, Sr=88, Ba=137)

in progress 0
Claire 4 tuần 2021-11-14T01:46:24+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-14T01:48:01+00:00

  Đáp án:

   MgO

  Giải thích các bước giải:

   Gọi kim loại là M suy ra oxit là MO

  Giả sử có 1 mol MO.

  Phản ứng xảy ra:

  \(MO + 2HCl\xrightarrow{{}}MC{l_2} + {H_2}O\)

  \({n_{HCl}} = 2{n_{MO}} = 2{\text{ mol}} \to {{\text{m}}_{HCl}} = 2.36,5 = 73{\text{ gam}} \to {{\text{m}}_{dd{\text{ HCl}}}} = \frac{{73}}{{10\% }} = 730{\text{ gam}}\)

  \(BTKL:{\text{ }}{{\text{m}}_{dd{\text{ sau phản ứng}}}} = {m_{MO}} + {m_{dd{\text{ HCl}}}} = 1(M + 16) + 730 = M + 746{\text{ gam}}\)

  \({n_{MC{l_2}}} = {n_{MO}} = 1{\text{ mol}} \to {{\text{m}}_{MC{l_2}}} = 1.(M + 35,5.2) = M + 71 = 12,34\% .(M + 746) \to M = 24\)

  Vậy M là Mg, suy ra oxit là MgO

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )