cho 1 mảng A gồm(n<=500) số nguyên dương thực hiện công việc sau: a. nhập và in ra các giá trị của mảng A b. đếm và tính tổng các phần tử chia hết cho

Question

cho 1 mảng A gồm(n<=500) số nguyên dương thực hiện công việc sau: a. nhập và in ra các giá trị của mảng A b. đếm và tính tổng các phần tử chia hết cho 5 c. nhập 1 số bất kì từ bàn phím kiểm tra số đó có nằm trong mảng A không? *làm trong 1 chương trình

in progress 0
Audrey 4 tháng 2021-08-25T07:52:17+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-25T07:53:23+00:00

  Program BTT;
  Uses crt;
  Var A: array[1..500] of longint;
      n,i,d,t,k: longint; 
  Begin
          Clrscr;
          Write(‘Nhap n: ‘); Readln(n);
          For i:=1 to n do
          Begin
                  Write(‘A[‘,i,’] = ‘);
                  Readln(A[i]);
          End;

          Write(‘Cac gia tri cua mang a: ‘);
          For i:=1 to n do Write(A[i],’ ‘);
          Writeln;

          d:=0; t:=0;
          For i:=1 to n do
                  If A[i] mod 5 = 0 then
                  Begin
                          inc(d);
                          t:=t+A[i];
                  End;
          Write(‘Co ‘,d,’ so chia het cho 5, tong la ‘,t);
          Writeln;
  End.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )