Cho 1 số nguyên là diện tích của hình chữ nhật biết rằng chiều rộng bằng 3 phần 5 chiều dài tính chiều rộng chìêu dài. Khai báo biến và viết câu lệnh

Question

Cho 1 số nguyên là diện tích của hình chữ nhật biết rằng chiều rộng bằng 3 phần 5 chiều dài tính chiều rộng chìêu dài. Khai báo biến và viết câu lệnh

in progress 0
Raelynn 2 năm 2021-08-22T14:43:53+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T14:45:16+00:00

  program hcn;
  var S:integer;
      cd:real;
  begin
   readln(S);
   cd:=sqrt(5/3*S);
   writeln(‘Chieu dai hcn la: ‘,cd:0:3);
   writeln(‘Chieu rong hcn la: ‘,3/5*cd:0:3);
   readln;
  end.

  viết theo pascal nha

  0
  2021-08-22T14:45:34+00:00

  var cd,s,cr:real;

  begin

  write(‘Nhap s: ‘); readln(s);

  cd:=sqrt(s*5/3);

  cr:=cd*3/5;

  writeln(‘Chieu dai la: ‘,cd:0:2);

  write(‘Chieu rong la: ‘,cr:0:2);

  readln;

  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )