cho 10,38g hh gồm Fe , Al và Ag chia làm 2 phần bằng nhau: Phần 1 : tác dụng với H2SO4 loãng dư thu được 2,352 lít khí đktc. Phần 2 : tác dụng vs H2SO

Question

cho 10,38g hh gồm Fe , Al và Ag chia làm 2 phần bằng nhau:
Phần 1 : tác dụng với H2SO4 loãng dư thu được 2,352 lít khí đktc.
Phần 2 : tác dụng vs H2SO4 đ,nóng dư thu được 2,912 lit khí SO2 đktc.
Tính khối lượng từng kim loại trong hh ban đầu.

in progress 0
Emery 2 ngày 2021-12-07T23:46:56+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T23:48:06+00:00

  Đáp án:

  $m_{Fe}=3,36\ g;\ m_{Al}=2,7\ g;\ m_{Ag}=4,32\ g$

  Giải thích các bước giải:

  Gọi số mol Fe, Al, Ag trong mỗi phần là x, y, z.

  P1: có Fe, Al phản ứng

  $n_{H_2}=0,105\ mol;\ n_{SO_2}=0,13\ mol$

  PTHH:

  $Fe + H_2SO_4 → FeSO_4 + H_2$

  $2Al + 3H+2SO+4→ Al_2(SO_4)_3 + 3H_2$

  $⇒ x + \dfrac{3y}{2} = 0,105$              (1)

  P2:

  $2Fe + 6H_2SO_4 → 3SO_2 + Fe_2(SO_4)_3 +6H_2O$

  $2Al + 6H_2SO_4 → 3SO_2 + Al_2(SO_4)_3 + 6H_2O$

  $2Ag + 2H_2SO_4 → SO_2 + Ag_2SO_4 + 2H_2O$

  $⇒ \dfrac{3x}{2} + \dfrac{3y}{2} + \dfrac{z}{2} = 0,13$            (2)

  mà $56x + 27y + 108z = 10,38:2$                 (3)

  Từ (1),(2),(3) $⇒ x= 0,03;\ y=0,05;\ z=0,02\ mol$

  Khi đó: $m_{Fe}=2.56.0,03=3,36\ g;\ m_{Al}=2.27.0,05=2,7\ g$

  $m_{Ag}=2.108.0,02=4,32\ g$

  0
  2021-12-07T23:48:47+00:00

  Đáp án:

  mFe=2.56.0,03=3,36

  mAl=2.27.0,05=2,7

  mAg=2.108.0,02=4,32

   

  Giải thích các bước giải:

  gọi số mol Fe, Al, Ag trong mỗi phần là x, y, z.

  nH2=0,105mol, nSO2=0,13mol. P1 có Fe, Al phản ứng

  Fe + H2SO4 -> FeSO4 + H2

  2Al + 3H2SO4-> Al2(SO4)3 + 3H2

  => x + 3y/2 = 0,105 (1)

  P2:

  2Fe + 6H2SO4 -> 3SO2 + Fe2(SO4)3 +6H2O

  2Al + 6H2SO4-> 3SO2 + Al2(SO4)3 + 6H2O

  2Ag + 2H2SO4 -> SO2 + Ag2SO4 + 2H2O

  => 3x/2 + 3y/2 + z/2 = 0,13 (2)

  mà 56x + 27y + 108z = 5,19 (3)

  (1),(2),(3) => x= 0,03 y=0,05 z=0,02

  mFe=2.56.0,03=3,36

  mAl=2.27.0,05=2,7

  mAg=2.108.0,02=4,32

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )