Cho 10,56g Mg phản ứng hoàn toàn với dung dịch HNO3 thu được 2,24l NO2 ở đktc( chất khí duy nhất). Tìm khối lượng muối sau phản ứng.

Question

Cho 10,56g Mg phản ứng hoàn toàn với dung dịch HNO3 thu được 2,24l NO2 ở đktc( chất khí duy nhất). Tìm khối lượng muối sau phản ứng.

in progress 0
Alaia 2 tuần 2021-08-29T15:13:08+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-29T15:14:28+00:00

  `n_(NO_2)=\frac{2,24}{22,4}=0,1(mol)`

  `n_(Mg)=\frac{10,56}{24}=0,44(mol)`

  `Mg+4HNO_3->Mg(NO_3)_2+2NO_2+2H_2O`

   `0,05`                                   `0,05`                     `0,1`

  `4Mg+10HNO_3->4Mg(NO_3)_2+NH_4NO_3+3H_2O`

  `0,39`                                        `0,39`                      `0,0975`

  `=>m_(Muối)=0,44.148+0,0975.80=72,92(g)`

  0
  2021-08-29T15:14:50+00:00

  Bài giải:

  $n_{Mg}=\frac{10,56}{24}=0,44(mol)$ 

  $n_{NO_2}=\frac{2,24}{22,4}=0,1(mol)$ 

  $Mg^0→Mg^{+2}+2e$

    0,44 →                    0,88             (mol)  

  $N^{+5}+1e→N^{+4}$

                 0,1    ←  0,1                (mol)

  -Vì $∑e_{cho}=∑e_{nhận}$

  ⇒ Bảo toàn e: $⇒0,88=0,1$ ( Vô lí)

  ⇒ Có muối $NH_4NO_3$

  -$n_{NH_4NO_3}=\frac{0,88-0,1}{8}=0,0975(mol)$

  $m_{NH_4NO_3}=0,0975.80=7,8(g)$ 

  -Bảo toàn nguyên tố $Mg$: 

  $⇒n_{Mg}=n_{Mg(NO_3)_2}=0,44(mol)$

  $⇒m_{Mg(NO_3)_2}=0,44.148=65,12(g)$

  $⇒m_{muối}=m_{NH_4NO_3}+m_{Mg(NO_3)_2}$

               $=7,8+65,12=72,92(g)$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )