Cho 10.7 g hh gồm Mg,Al,Fe tác dụng với H2SO4 loãng dư thu được 44.3 g muối. Tính V thoát ra ở đktc

Question

Cho 10.7 g hh gồm Mg,Al,Fe tác dụng với H2SO4 loãng dư thu được 44.3 g muối. Tính V thoát ra ở đktc

in progress 0
Lyla 4 tháng 2021-08-29T18:21:38+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-29T18:23:06+00:00

  Bài giải:

  Phương trình:

  $Mg+H_2SO_4→MgSO_4+H_2↑$

  $2Al+3H_2SO_4→Al_2(SO_4)_3+3H_2↑$

  $Fe+H_2SO_4→FeSO_4+H_2↑$

  Ta có: $m_{kim..loại}+m_{gốc..SO_4}=m_{muối}$

      $⇔10,7+m_{gốc..SO_4}=44,3$

      $⇔m_{gốc..SO_4}=44,3-10,7=33,6(g)$

  $⇒n_{gốc..SO_4}=\frac{33,6}{96}=0,35(mol)$ 

  Mà $n_{H_2}=n_{H_2SO_4}=n_{gốc..SO_4}=0,35(mol)$

  $⇒V_{H_2}(đktc)=0,35.22,4=7,84(l)$

  0
  2021-08-29T18:23:32+00:00

  Đáp án:

  \({V_{{H_2}}} = 7,84l\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  Mg + {H_2}S{O_4} \to MgS{O_4} + {H_2}\\
  2Al + 3{H_2}S{O_4} \to A{l_2}{(S{O_4})_3} + 3{H_2}\\
  Fe + {H_2}S{O_4} \to FeS{O_4} + {H_2}\\
  \text{Ta có :}\\
  {n_{{H_2}S{O_4}}} = {n_{{H_2}}}\\
  \text{Theo định luật bảo toàn khối lượng ta có :}\\
  {m_{hh}} + {m_{{H_2}S{O_4}}} = {m_m} + {m_{{H_2}}}\\
   \Rightarrow 10,7 + 98{n_{{H_2}S{O_4}}} = 44,3 + 2{n_{{H_2}}}\\
   \Rightarrow 10,7 + 98{n_{{H_2}}} = 44,3 + 2{n_{{H_2}}}\\
   \Rightarrow {n_{{H_2}}} = \dfrac{{44,3 – 10,7}}{{98 – 2}} = 0,35mol\\
  {V_{{H_2}}} = 0,35 \times 22,4 = 7,84l
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )