Cho 10,7 g hỗn hợp gồm Fe2 O3 và Al tác dụng với lượng dư dung dịch HNO3 thấy thoát ra 2,24 lít khí NO2 duy nhất ở điều kiện tiêu chuẩn xác định thành

Question

Cho 10,7 g hỗn hợp gồm Fe2 O3 và Al tác dụng với lượng dư dung dịch HNO3 thấy thoát ra 2,24 lít khí NO2 duy nhất ở điều kiện tiêu chuẩn xác định thành phần phần trăm về khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu

in progress 0
Ruby 2 tuần 2021-08-30T17:04:14+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T17:05:51+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l} \%m_{Al}=8,41\%\\ \%m_{Fe_2O_3}=91,59\%\end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l} PTHH:\\ Fe_2O_3+6HNO_3\xrightarrow{t^o} 2Fe(NO_3)_3+3H_2O\ (1)\\ Al+6HNO_3\xrightarrow{t^o} Al(NO_3)_3+3NO_2↑+3H_2O\ (2)\\ n_{NO_2}=\dfrac{2,24}{22,4}=0,1\ mol.\\ Theo\ pt\ (2):\ n_{Al}=\dfrac{1}{3}n_{NO_2}=\dfrac{1}{30}\ mol.\\ \Rightarrow \%m_{Al}=\dfrac{\dfrac{1}{30}\times 27}{10,7}\times 100\%=8,41\%\\ \Rightarrow \%m_{Fe_2O_3}=100\%-8,41\%=91,59\%\end{array}\)

  chúc bạn học tốt!

  0
  2021-08-30T17:06:13+00:00

  Đáp án:

  \(\% {m_{F{e_2}{O_3}}} = 91,588\% ;\% {m_{Al}} = 8,412\% \)

  Giải thích các bước giải:

  Gọi số mol \(Fe_2O_3;Al\) lần lượt là \(x;y\).

  \( \to 160x + 27y = 10,7{\text{ gam}}\)

  Phản ứng xảy ra:

  \(Al + 6HN{O_3}\xrightarrow{{}}Al{(N{O_3})_3} + 3N{O_2} + 3{H_2}O\)

  \(F{e_2}{O_3} + 6HN{O_3}\xrightarrow{{}}2Fe{(N{O_3})_3} + 3{H_2}O\)

  Ta có:

  \({n_{N{O_2}}} = \frac{{2,24}}{{22,4}} = 0,1{\text{ mol = 3}}{{\text{n}}_{Al}} = 3y \to y = \frac{{0,1}}{3} \to x = 0,06125\)

  \( \to {m_{F{e_2}{O_3}}} = 0,06125.160 = 9,8{\text{ gam}}\)

  \( \to \% {m_{F{e_2}{O_3}}} = \frac{{9,8}}{{10,7}} = 91,588\%  \to \% {m_{Al}} = 8,412\% \)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )