Cho 10,7 gam hỗn hợp gồm Fe2O3 và Al tác dụng với lượng dư dd HNO3 thấy thoát ra 2,24 lít khí NO duy nhất ở đktc. Xác định thành phần % về khối lượng

Question

Cho 10,7 gam hỗn hợp gồm Fe2O3 và Al tác dụng với lượng dư dd HNO3 thấy thoát ra 2,24 lít khí NO duy nhất ở đktc. Xác định thành phần % về khối lượng của mỗi kim loại trong hh bđ

in progress 0
Mary 2 năm 2021-08-20T03:09:38+00:00 2 Answers 58 views -1

Answers ( )

  0
  2021-08-20T03:10:56+00:00

  Bài giải :

  `-n_{NO}=\frac{2,24}{22,4}=0,1(mol)`

  Phương trình hóa học :

  `Fe_2O_3+6HNO_3→2Fe(NO_3)_3+3H_2O(1)`

  `Al+4HNO_3→Al(NO_3)_3+NO↑+2H_2O(2)`

   – Từ phương trình `(2)` :

  `⇒n_{Al}=n_{NO}=0,1(mol)`

  `⇒%m_{Al}=\frac{0,1.27}{10,7}.100%≈25,23%`

  `⇒%m_{Fe_2O_3}=100%-%m_{Al}=100%-25,23%=74,77%`

  0
  2021-08-20T03:11:07+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  \% {m_{Al}} = 25,23\% \\
  \% {m_{F{e_2}{O_3}}} = 74,77\% 
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  F{e_2}{O_3} + 6HN{O_3} \to 2Fe{(N{O_3})_3} + 3{H_2}O\\
  Al + 4HN{O_3} \to Al{(N{O_3})_3} + NO + 2{H_2}O\\
  {n_{NO}} = 0,1mol\\
   \to {n_{Al}} = {n_{NO}} = 0,1mol\\
   \to {m_{Al}} = 2,7g\\
  \% {m_{Al}} = \dfrac{{2,7}}{{10,7}} \times 100\%  = 25,23\% \\
  \% {m_{F{e_2}{O_3}}} = 100\%  – 25,23\%  = 74,77\% 
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )