Cho 100 ml ancol 460 tác dụng vừa đủ với kali, sau đó dẫn toàn bộ khí sinh ra đi qua đồng (II) oxit ở nhiệt độ cao thu được một kim loại màu. a. Tính

Question

Cho 100 ml ancol 460 tác dụng vừa đủ với kali, sau đó dẫn toàn bộ khí sinh ra đi qua đồng (II) oxit ở nhiệt độ cao thu được một kim loại màu.
a. Tính khối lượng etylat kali sinh ra

in progress 0
Josie 3 tháng 2021-09-05T18:56:56+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-05T18:58:22+00:00

  a,

  $V_{C_2H_5OH}=100.46\%=46(ml)$

  $D_{C_2H_5OH}=0,8g/ml\Rightarrow m_{C_2H_5OH}=0,8.46=36,8g$

  $\Rightarrow n_{C_2H_5OH}=\dfrac{36,8}{46}=0,8(mol)$

  $2C_2H_5OH+2K\to 2C_2H_5OK+H_2$

  $\Rightarrow n_{C_2H_5OK}=0,8(mol)$

  $m_{C_2H_5OK}=0,8.68=54,4g$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )