Cho 100g dung dịch H2SO4 9,8%tác dụng vừa đủ với dung dịch BaCl2 10%. Câu 24:Khối lượng dung dịch BaCl2 10% cần dùng là A.20,8g B.208g C.200g D.400g C

Question

Cho 100g dung dịch H2SO4 9,8%tác dụng vừa đủ với dung dịch BaCl2 10%.
Câu 24:Khối lượng dung dịch BaCl2 10% cần dùng là
A.20,8g B.208g C.200g D.400g
Câu 25: Khối lượng kết tủa thu được là
A.233g B.23,2 g C.23,3g 20g

in progress 0
Caroline 3 tuần 2021-07-12T10:46:10+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T10:47:39+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-07-12T10:47:56+00:00

  Đáp án:

  24 B

  25 C

  Giải thích các bước giải:

   Phản ứng xảy ra:

  \(BaC{l_2} + {H_2}S{O_4}\xrightarrow{{}}BaS{O_4} + 2HCl\)

  Ta có:

  \({m_{{H_2}S{O_4}}} = 100.9,8\%  = 9,8{\text{ gam}}\)

  \( \to {n_{{H_2}S{O_4}}} = \frac{{9,8}}{{98}} = 0,1{\text{ mol = }}{{\text{n}}_{BaC{l_2}}}\)

  \( \to {m_{BaC{l_2}}} = 0,1.(137 + 35,5.2) = 20,8{\text{ gam}}\)

  \({m_{dd{\text{ BaC}}{{\text{l}}_2}}} = \frac{{20,8}}{{10\% }} = 208{\text{ gam}}\)

  \({n_{BaS{O_4}}} = {n_{{H_2}S{O_4}}} = 0,1{\text{ mol}}\)

  \( \to {m_{BaS{O_4}}} = 0,1.233 = 23,3{\text{ gam}}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )