cho 100ml dd Ba(OH)2 1M vào 100ml dd H2SO4 0.8M . KHối lượng chất két tủa thu đc là

Question

cho 100ml dd Ba(OH)2 1M vào 100ml dd H2SO4 0.8M . KHối lượng chất két tủa thu đc là

in progress 0
Delilah 1 tháng 2021-08-31T17:58:03+00:00 2 Answers 43 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T17:59:12+00:00

  Đáp án:

   18,64 g

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  Ba{(OH)_2} + {H_2}S{O_4} \to BaS{O_4} + 2{H_2}O\\
  {n_{Ba{{(OH)}_2}}} = 0,1 \times 1 = 0,1\,mol\\
  {n_{{H_2}S{O_4}}} = 0,1 \times 0,8 = 0,08\,mol\\
  \dfrac{{0,1}}{1} > \dfrac{{0,08}}{1} \Rightarrow\text{ $Ba(OH)_2$ dư} \\
  {n_{BaS{O_4}}} = {n_{{H_2}S{O_4}}} = 0,08\,mol\\
  {m_{BaS{O_4}}} = 0,08 \times 233 = 18,64g
  \end{array}\)

  0
  2021-08-31T17:59:18+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   nBa(OH)2=0,1(m)

  nH2SO4=0,08(m)

  PTHH:Ba(OH)2+H2SO4→BaSO4+2H2O

  ⇒nBaSO4=0,08(m)

  ⇒mBaSO4=0,08.233=18,64(g)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )