cho 100ml dung dịch Ba(OH)2 0,5M phản ứng với 23,52g dung dịch H2SO4 25% thu được BaSO4 và H2O .a)Tính khối lượng BaSO4 tạo thành sau phản ứng.b)Tính

Question

cho 100ml dung dịch Ba(OH)2 0,5M phản ứng với 23,52g dung dịch H2SO4 25% thu được BaSO4 và H2O .a)Tính khối lượng BaSO4 tạo thành sau phản ứng.b)Tính khối lượng H2SO4 còn dư sau phản ứng

in progress 0
Peyton 3 tuần 2021-07-07T15:10:30+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-07T15:11:49+00:00

  Đáp án:

   a, 11,65g

  b,0,98g

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-07-07T15:12:22+00:00

  `n_{Ba(OH)_2}=0,1.0,5=0,05(mol)`

  `n_{H_2SO_4}=\frac{23,52.25%}{98}=0,06(mol)`

  `Ba(OH)_2+H_2SO_4->BaSO_4+2H_2O`

   Ta có tỉ lệ

  `n_{Ba(OH)_2}=\frac{0,05}{1}<n_{H_2SO_4}=\frac{0,06}{1}`

  `->H_2SO_4` dư

  `->Ba(OH)_2` bị kết tủa hết

  `->n_{BaSO_4}=n_{Ba(OH)_2}=0,05(mol)`

  `->m_{BaSO_4}=0,05.233=11,65(g)`

  `b,`

  Theo phương trình

  `n_{H_2SO_4(dư)}=0,06-0,05=0,01(mol)`

  `->m_{H_2SO_4}=0,01.98=0,98(g)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )