Cho 107,5ml dung dịch H2SO4 20% (D=1,14g/ml ) vào 100g dd BaCL2 5,2%. a) khối lượng kết tủa thu được? b) nồng độ% các chất có trong dd thu được?

Question

Cho 107,5ml dung dịch H2SO4 20% (D=1,14g/ml ) vào 100g dd BaCL2 5,2%.
a) khối lượng kết tủa thu được?
b) nồng độ% các chất có trong dd thu được?

in progress 0
Rylee 3 tháng 2021-09-17T05:31:48+00:00 1 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-17T05:33:16+00:00

  Em tham khảo nha:

  \(\begin{array}{l}
  {m_{{\rm{dd}}{{\rm{H}}_2}S{O_4}}} = 107,5 \times 1,14 = 122,55g\\
  {n_{{H_2}S{O_4}}} = \dfrac{{122,55 \times 20\% }}{{98}} \approx 0,25\,mol\\
  {n_{BaC{l_2}}} = \dfrac{{100 \times 5,2\% }}{{208}} = 0,025\,mol\\
  BaC{l_2} + {H_2}S{O_4} \to BaS{O_4} + 2HCl\\
  \dfrac{{0,25}}{1} > \dfrac{{0,025}}{1} \Rightarrow\text{$H_2SO_4$ dư }\\
  {n_{BaS{O_4}}} = {n_{BaC{l_2}}} = 0,025\,mol\\
  {m_{BaS{O_4}}} = 0,025 \times 233 = 5,825g\\
  b)\\
  {m_{{\rm{dd}}spu}} = 100 + 122,55 – 5,825 = 216,725g\\
  {n_{{H_2}S{O_4}}} \text{ dư}= 0,25 – 0,025 = 0,225\,mol\\
  {C_\% }{H_2}S{O_4} \text{ dư}= \dfrac{{0,225 \times 98}}{{216,725}} \times 100\%  = 10,17\% \\
  {C_\% }HCl = \dfrac{{0,025 \times 2 \times 36,5}}{{216,725}} \times 100\%  = 0,84\% 
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )