cho 10g hh gồm mg ,cu, và mgco3 tác dụng với hcl dư sau phản ứng thu đc 3,36 l hh khí (đktc) còn lại 3,4 g chất rắn không tan tính % về khối lượng mỗ

Question

cho 10g hh gồm mg ,cu, và mgco3 tác dụng với hcl dư sau phản ứng thu đc 3,36 l hh khí (đktc) còn lại 3,4 g chất rắn không tan tính % về khối lượng mỗi chất trong hh

in progress 0
Natalia 3 tháng 2021-09-09T20:32:23+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T20:34:07+00:00

  Gọi số mol của Mg,Cu và MgCO3 lần lượt là a,b,c (a,b,c>0)

  ⇒24a+64b+84c=10 (1)

  Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

   a                               → a      (mol)

  MgCO3 + 2HCl → MgCl2 + CO2 + H2O

  c                                              c         (mol)

  ⇒$n_{khí}$=a+c=$\frac{3,36}{22,4}$=0,15 (mol) (2)

  Chất rắn ko tan sau phản ứng là Cu vì Cu ko phản ứng với HCl

  ⇒64b=3,4(g) (3)

  ⇒b=0,053125 (mol)

  Thay (3) vào (1) : 24a + 84c =6,6 (4)

  (2)(4)⇒a=0,1,c=0,05

  % về khối lượng mỗi chất trong hh là:

  %$m_{Cu}$ =$\frac{3,4}{10}$.100% =34%

  %$m_{Mg}$ =$\frac{0,1.24}{10}$.100%=24%

  %$m_{MgCO3}$=100% – 34% – 24%=42%

  0
  2021-09-09T20:34:16+00:00

  `n_(khí)-\frac{3,36}{22,4}=0,15(mol)`

  Chất không tan là `Cu`

  Gọi `x,y` lần lượt là số mol `Mg  và  MgCO_3`

  `=>24x+84y=10-3,4=6,6  (1)`

  `Mg+2HCl->MgCl_2+H_2`

  `x`                                                   `x`

  `MgCO_3+2HCl->MgCl_2+CO_2+H_2O`

  `y`                                                                    `y`

  Theo `PT`

  `x+y=0,15  (2)`

  Từ  `(1)`  và  (2)`

  `=>`$\begin{cases}x=0,1(mol)\\y=0,05(mol)\\\end{cases}$

  `=>m_(Mg)=0,1.24=2,4(g)`

  `m_(MgCO_3)=0,05.84=4,2(g)`

  `%m_(Cu)=\frac{3,4}{10}.100=34%`

  `%m_(Mg)=\frac{2,4}{10}.100=24%`

  `%m_(MgCO_3)=\frac{4,2}{10}.100=42%`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )