cho 10g sắt tác dụng với dung dịch loãng chứa 14,7g axit sunfuric, Tính khối lượng mỗi chất thu đc sau phản ứng

Question

cho 10g sắt tác dụng với dung dịch loãng chứa 14,7g axit sunfuric, Tính khối lượng mỗi chất thu đc sau phản ứng

in progress 0
Allison 1 năm 2021-07-20T18:29:47+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-20T18:31:09+00:00

  Đáp án:

  \( {m_{Fe{\text{ dư}}}} = 1,6{\text{ gam}}\)

  \({m_{FeS{O_4}}} = 22,8{\text{ gam}}\)

  \({m_{{H_2}}} = 0,3{\text{ gam}}\)

  Giải thích các bước giải:

   Phản ứng xảy ra:

  \(Fe + {H_2}S{O_4}\xrightarrow{{}}FeS{O_4} + {H_2}\)

  Ta có:

  \({n_{{H_2}S{O_4}}} = \frac{{14,7}}{{98}} = 0,15{\text{ mol;}}{{\text{n}}_{Fe}} = \frac{{10}}{{56}} > {n_{{H_2}S{O_4}}}\)

  Vậy \(Fe\) dư

  \( \to {n_{FeS{O_4}}} = {n_{{H_2}}} = {n_{Fe{\text{ phản ứng}}}} = 0,15{\text{ mol}}\)

  \( \to {m_{Fe{\text{ dư}}}} = 10 – 0,15.56 = 1,6{\text{ gam}}\)

  \({m_{FeS{O_4}}} = 0,15.(56 + 96) = 22,8{\text{ gam}}\)

  \({m_{{H_2}}} = 0,15.2 = 0,3{\text{ gam}}\)

  0
  2021-07-20T18:31:24+00:00

  Phương trình hóa học:

  `Fe+H_2SO_4->FeSO_4+H_2`

  $n_{Fe}$`=10/56=0,17` mol

  $n_{FeSO_{4}}$`=14,7/98=0,15` mol

  Tỉ lệ:$\dfrac{0,17}{1}$>$\dfrac{0,15}{1}$

  `->“Fe` dư,`H_2SO_4` hết

  Theo pthh:$n_{FeSO_{4}}$=$n_{Fe}$=$n_{H_{2}}$0,15 mol

  `->`$m{Fe_{dư}}$`=10-0,15×56=1,6` g

  `->`$m{FeSO_{4}}$`=0,15×(56+96)=22,8` g

  `->`$m{H_2}$`=0,15×2=0,3` g

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )