Cho 11,2 gam CaO tác dụng hết với H2 O dư. Khối lượng Ca(OH)2 thu được sau phản ứng là A: 18 (g). B: 22,2 (g). C: 11,1 (g). D: 14,8 (g).

Question

Cho 11,2 gam CaO tác dụng hết với H2 O dư. Khối lượng Ca(OH)2 thu được sau phản ứng là
A:
18 (g).
B:
22,2 (g).
C:
11,1 (g).
D:
14,8 (g).

in progress 0
Bella 5 ngày 2021-12-05T07:23:20+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-05T07:24:55+00:00

     n ( CaO)= 11,2:56=0,2(mol)

  PTHH

      CaO+ H2O–> Ca(OH)2

      0,2———–>0,2

    m ( Ca(OH)2)= 0,2.74= 14,8(g)

  —> D

   

  0
  2021-12-05T07:24:56+00:00

  Đáp án:

   D

  Giải thích các bước giải:

   CaO + H2O —> Ca(OH)2

  Ta có: nCaO=11,2/(56+16)=0,2 mol

  Theo phản ứng: nCaO=nCa(OH)2=0,2 mol -> mCa(OH)2=0,2.(40+16.2+1.2)=14,8 gam

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )