Cho 11,2 gam sắt vào dung dịch axit clohiđric HCl vừa đủ thu được Muối sắt 2 clorua FeCl2 và khí hidro ở điều kiện tiêu chuẩn a Viết phương trình phản

Question

Cho 11,2 gam sắt vào dung dịch axit clohiđric HCl vừa đủ thu được Muối sắt 2 clorua FeCl2 và khí hidro ở điều kiện tiêu chuẩn a Viết phương trình phản ứng b tính thể tích khí hidro ở điều kiện tiêu chuẩn thu được c Tính khối lượng axit clohiđric ban đầu theo hai cách

in progress 0
Eva 1 tuần 2021-11-29T17:38:19+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-29T17:39:30+00:00

  $n_{Fe}=11,2/56=0,2mol$

  $a/Fe+2HCl→FeCl_2+H_2↑$

  $\text{b/Theo pt :}$

  $n_{H_2}=n_{Fe}=0,2mol$

  $⇒V_{H_2}=0,2.22,4=4,48l$

  $\text{c/Theo pt :}$

  $n_{HCl}=2.n_{Fe}=0,4mol$

  $⇒m_{HCl}=0,4.36,5=14,6g$

  0
  2021-11-29T17:40:00+00:00

  Đáp án:

   b) V H2=4,48  lít

  c) mHCl=14,6 gam

  Giải thích các bước giải:

  \(Fe + 2HCl\xrightarrow{{}}FeC{l_2} + {H_2}\)

  Ta có: \({n_{Fe}} = \frac{{11,2}}{{56}} = 0,2{\text{ mol}}\)

  \( \to {n_{Fe}} = {n_{FeC{l_2}}} = {n_{{H_2}}} = 0,2{\text{ mol}} \to {{\text{V}}_{{H_2}}} = 0,2.22,4 = 4,48{\text{ lit}}\)

  Tính HCl

  Cách 1: \({n_{HCl}} = 2{n_{Fe}} = 0,2.2 = 0,4{\text{ mol}} \to {{\text{m}}_{HCl}} = 0,4.36,5 = 14,6{\text{ gam}}\)

  Cách 2: \({m_{FeC{l_2}}} = 0,2.(56 + 35,5.2) = 25,4{\text{ gam}}\)

  BTKL: \({m_{Fe}} + {m_{HCl}} = {m_{FeC{l_2}}} + {m_{{H_2}}} \to 11,2 + {m_{HCl}} = 25,4 + 0,2.2 \to {m_{HCl}} = 14,6{\text{ gam}}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )