Cho 11,25g 2kim loại ở nhóm 2A 300gdd H2SO4 24,35% thu được 8,4lít khí hiđrô a)tìm tên 2kim loại b) tính C%của chất tan

Question

Cho 11,25g 2kim loại ở nhóm 2A 300gdd H2SO4 24,35% thu được 8,4lít khí hiđrô a)tìm tên 2kim loại b) tính C%của chất tan

in progress 0
Alaia 3 tháng 2021-09-02T23:25:11+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T23:26:55+00:00

  Đáp án:

  \(Mg;Ca\)

  Giải thích các bước giải:

   2 kim loại này phải kế tiếp nhau mới giải ra.

  Gọi công thức chung của 2 kim loại là \(R\).

  Phản ứng xảy ra:

  \(R + {H_2}S{O_4}\xrightarrow{{}}RS{O_4} + {H_2}\)

  Ta có:

  \({n_{{H_2}}} = \frac{{8,4}}{{22,4}} = 0,375{\text{ mol = }}{{\text{n}}_R}\)

  \( \to {M_R} = \frac{{11,25}}{{0,375}} = 30\)

  Vì \(24<30<40\) nên 2 kim loại là \(Mg;Ca\)

  Ta có:

  \({m_{{H_2}S{O_4}}} = 300.24,35\%  = 73,05{\text{ gam}}\)

  \( \to {n_{{H_2}S{O_4}{\text{ phản ứng}}}} = {n_{{H_2}}} = 0,375{\text{ mol}}\)

  \( \to {m_{{H_2}S{O_4}{\text{ phản ứng}}}} = 0,375.98 = 36,75{\text{ gam}}\)

  \({m_{{H_2}S{O_4}{\text{ dư}}}} = 73,05 – 36,75 = 36,3{\text{ gam}}\)

  Gọi số mol \(Mg;Ca\) lần lượt là \(x;y\)

  \( \to 24x + 40y = 11,25{\text{ gam}}\)

  Ta có:

  \({n_{{H_2}}} = x + y = 0,375{\text{ mol}}\)

  Giải được: \(x=0,234375;y=0,140625\).

  \( \to {n_{MgS{O_4}}} = {n_{Mg}} = 0,234375{\text{ mol}}\)

  \({n_{CaS{O_4}}} = {n_{Ca}} = 0,140625{\text{ mol}}\)

  \( \to {m_{MgS{O_4}}} = 0,234375.(24 + 96) = 28,125{\text{ gam}}\)

  \({m_{CaS{O_4}}} = 0,140625.(40 + 96) = 19,125{\text{ gam}}\)

  BTKL:

  \({m_{dd{\text{sau phản ứng}}}} = {m_{kl}} + {m_{dd{\text{ }}{{\text{H}}_2}S{O_4}}} – {m_{{H_2}}}\)

  \( = 11,25 + 300 – 0,375.2 = 310,5{\text{ gam}}\)

  \( \to C{\% _{{H_2}S{O_4}{\text{ dư}}}} = \frac{{36,3}}{{310,5}} = 11,69\% \)

  \(C{\% _{MgS{O_4}}} = \frac{{28,125}}{{310,5}} = 9,058\% \)

  \(C{\% _{CaS{O_4}}} = \frac{{19,125}}{{310,5}} = 6,16\% \)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )