Cho 11,2g Fe tác dụng với H2SO4. Tính khối lượng của H2SO4, FeSO4

Question

Cho 11,2g Fe tác dụng với H2SO4.
Tính khối lượng của H2SO4, FeSO4

in progress 0
Kylie 3 tháng 2021-09-10T03:26:41+00:00 2 Answers 40 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T03:27:44+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l} m_{H_2SO_4}=19,6\ g.\\ m_{FeSO_4}=30,4\ g.\end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l} PTHH:Fe+H_2SO_4\to FeSO_4+H_2↑\\ n_{Fe}=\dfrac{11,2}{56}=0,2\ mol.\\ Theo\ pt:\ n_{H_2SO_4}=n_{FeSO_4}=n_{Fe}=0,2\ mol.\\ ⇒m_{H_2SO_4}=0,2\times 98=19,6\ g.\\ m_{FeSO_4}=0,2\times 152=30,4\ g.\end{array}\)

  chúc bạn học tốt!

  0
  2021-09-10T03:27:45+00:00

  pthh:fe+h2so4=>feso4+h2

  số mol của fe là

  nFe=m/M=11,2/56=0,2 mol

  số mol của h2so4

  nH2so4=0,2..1=0,2mol

  khối lượng h2so4

  m=n.M=0,2.98=19,6g

  số mol của feso4 

  n=0,2.1=0,2

  khối lượng feso4 là

  0,2.152=30,4g

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )