Cho 11.2g Fe tác dụng vừa đủ với 500ml dd H2SO4, người ta thu được 1 lượng muối và 1 thể tích khí a)Tính khối lượng muối tạo ra b)Áp dụng ĐLBTKL hãy

Question

Cho 11.2g Fe tác dụng vừa đủ với 500ml dd H2SO4, người ta thu được 1 lượng muối và 1 thể tích khí
a)Tính khối lượng muối tạo ra
b)Áp dụng ĐLBTKL hãy tính khối lượng dung dịch sau phản ứng .C% của dung dịch muối thu được sau phản ứng. Biết khối lượng riêng của H2S04 là 1.2g/ml

in progress 0
Julia 59 phút 2021-10-06T00:54:25+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T00:56:24+00:00

  Đáp án:

   a) 25,4 g

  b) 4,16%

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  a)\\
  Fe + 2HCl \to FeC{l_2} + {H_2}\\
  nFe = \dfrac{m}{M} = \dfrac{{11,2}}{{56}} = 0,2\,mol\\
  nFeC{l_2} = nFe = 0,2\,mol\\
  mFeC{l_2} = n \times M = 0,2 \times 127 = 25,4g\\
  b)\\
  n{H_2} = nFe = 0,2\,mol\\
  m{\rm{dd}}{H_2}S{O_4} = D \times V = 500 \times 1,2 = 600g\\
  m{\rm{dd}}spu = 11,2 + 600 – 0,2 \times 2 = 610,8g\\
  C\% FeC{l_2} = \dfrac{{mct}}{{m{\rm{dd}}}} \times 100\%  = \dfrac{{25,4}}{{610,8}} \times 100\%  = 4,16\% 
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )