Cho 11,2g Fe vào dd chứa 21,g HCl a) Tính V H2 đktc b) sau p.ứng chất nào còn dư, khố lượng là bn? Hòa tan 20g hh gồm Al,Fe,Cu trong dd H2SO4 (loãng,

Question

Cho 11,2g Fe vào dd chứa 21,g HCl a) Tính V H2 đktc b) sau p.ứng chất nào còn dư, khố lượng là bn?
Hòa tan 20g hh gồm Al,Fe,Cu trong dd H2SO4 (loãng, dư) thu đc 8,96l khí H2 đktc và 9g chất rắn ko tan a) tính %KL mỗi kim loại trog hh b) cô cạn dd thu đc bao nhiêu g muối khan
Ng ta dùng H2 dư để khử 15,2g hh gồm Fe2O3,FeO ở t^o cao thu đc Fe. Để hòa tan lượng Fe này cần dùng 14,6g HCl a) XĐ %KL mỗi chất trog hh b) Tính V H2 thoát ra thu đc ở trên
Please T-T

in progress 0
Claire 5 tháng 2021-08-02T11:15:52+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-02T11:16:55+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   `1,`

  `Fe+ 2HCl -> FeCl_2 + H_2`

  `n_{Fe}=(11,2)/(56)=0,2(mol)`

  `n_{HCl}=(21,9)/(36,5)=0,6(mol)`

  Ta có tỷ lệ:

  `n_{Fe}(=(0,2)/1)<n_{HCl}(=(0,6)/2)`

  `=> Fe` hết; `HCl` dư

  Theo pthh:

  `n_{H_2}=n_{Fe}=0,2(mol)`

  `=> V_{H_2}=0,2.22,4=4,48(lít)`

  `n_{HCl dư}=0,6-2.n_{Fe}=0,6-0,2.2=0,2(mol)`

  `=> m_{HCl dư}=0,2.36,5=7,3(g)`

  `2,`

  Chất rắn ko tan chính là `Cu`

  `=> m_{Cu}=9(g)`

  `=> m_{Al;Fe}=20-9=11(g)`

  Gọi `n_{Al}=x(mol); n_{Fe}=y(mol)`

  `=> 27x+56y=11(1)`

  `2Al + 6H_2SO_4 -> 2Al_2(SO_4)_3 + 3H_2`

  `Fe+2H_2SO_4 -> FeSO_4 +H_2`

  Theo pthh:

  `n_{H_2}=1,5x+y=(8,96)/(22,4)=0,4(mol)(2)`

  Từ `(1)(2)` giải hệ phương trình:

  `=>` $\left \{ {{x=0,2} \atop {y=0,1}} \right.$ 

  `=> n_{Al}=0,2(mol)`

  `=> m_{Al}=0,2.27=5,4(g)`

  `=> %m_{Cu}=(9)/(20).100%=45%`

  `%m_{Al}=(5,4)/(20).100%=27%`

  `%m_{Fe}=100-45-27=28%`

  Theo pthh:

  `m_{muối khan}=342.0,2 + 152.0,1=83,6(g)`

  `3,`

  $FeO + H_2 \xrightarrow{t^o} Fe + H_2O$

   x                               x

  $Fe_2O_3 + 2H_2 \xrightarrow{t^o} 2Fe + 2H_2O$

    y                                      2y

    `Fe + 2HCl -> FeCl_2 + H_2`

  (x+2y)  (2x+4y)

  Gọi `n_{FeO}=x(mol); n_{Fe_2O_3}=y(mol)`

  `-> 72x+160y=15,2(1)`

  `n_{HCl}=(14,6)/(36,5)=0,4(mol)`

  Theo pthh: 

  `n_{HCl}=2x+4y=0,4`

  `<=> x+2y=0,2(2)`

  Từ `(1)(2)` giải hệ phương trình:

  `=>` $\left \{ {{x=0,1} \atop {y=0,05}} \right.$ 

  `=> n_{FeO}=0,1(mol)`

  `=> m_{FeO}=0,1.72=7,2(g)`

  `=> %m_{FeO}=(7,2)/(15,2).100%=47,37%`

  `=> %m_{Fe_2O_3}=100-47,37=52,6%`

  Theo pthh: 

  `n_{H_2}=1/2 .n_{HCl}=1/2 .0,4=0,2(mol)`

  `=> V_{H_2}=0,2.22,4=4,48(lít)`

  Chúc bạn học tốt~

  0
  2021-08-02T11:17:36+00:00

  Em tham khảo nha :

  \(\begin{array}{l}
  1)\\
  Fe + 2HCl \to FeC{l_2} + {H_2}\\
  {n_{Fe}} = \dfrac{{11,2}}{{56}} = 0,2mol\\
  {n_{HCl}} = \dfrac{{21}}{{36,5}} = 0,575mol\\
  \dfrac{{0,2}}{1} < \dfrac{{0,575}}{2} \Rightarrow HCl\text{ dư}\\
  {n_{{H_2}}} = {n_{Fe}} = 0,2mol\\
  {V_{{H_2}}} = 0,2 \times 22,4 = 4,48l\\
  {n_{HC{l_d}}} = {n_{HCl}} – 2{n_{Fe}} = 0,175mol\\
  {m_{HC{l_d}}} = 0,175 \times 36,5 = 6,3875g\\
  2)\\
  a)\\
  2Al + 3{H_2}S{O_4} \to A{l_2}{(S{O_4})_3} + 3{H_2}\backslash \\
  Fe + {H_2}S{O_4} \to FeS{O_4} + {H_2}\\
  {n_{{H_2}}} = \dfrac{{8,96}}{{22,4}} = 0,4mol\\
  {m_{Cu}} = 9g\\
  hh:Al(a\,mol),Fe(b\,mol)\\
  \dfrac{3}{2}a + b = 0,4(1)\\
  27a + 56b = 11(2)\\
   \text{Từ (1) và (2)} \Rightarrow a = 0,2;b = 0,1\\
  {m_{Al}} = 0,2 \times 27 = 5,4g\\
  {m_{Fe}} = 0,1 \times 56 = 5,6g\\
  \% Al = \dfrac{{5,4}}{{20}} \times 100\%  = 27\% \\
  \% Fe = \dfrac{{5,6}}{{20}} \times 100\%  = 28\% \\
  \% Cu = 100 – 27 – 28 = 45\% \\
  b)\\
  {n_{A{l_2}{{(S{O_4})}_3}}} = \dfrac{{{n_{Al}}}}{2} = 0,1mol\\
  {m_{A{l_2}{{(S{O_4})}_3}}} = 0,1 \times 342 = 34,2g\\
  {n_{FeS{O_4}}} = {n_{Fe}} = 0,1mol\\
  {m_{FeS{O_4}}} = 0,1 \times 152 = 15,2g\\
  m = 34,2 + 15,2 = 49,4g\\
  3)\\
  a)\\
  F{e_2}{O_3} + 3{H_2} \to 2Fe + 3{H_2}O\\
  FeO + {H_2} \to Fe + {H_2}O\\
  Fe + 2HCl \to FeC{l_2} + {H_2}\\
  {n_{HCl}} = \dfrac{{14,6}}{{36,5}} = 0,4mol\\
  {n_{Fe}} = \dfrac{{{n_{HCl}}}}{2} = 0,2mol\\
  hh:F{e_2}{O_3}(a\,mol);FeO(b\,mol)\\
  160a + 72b = 15,2(1)\\
  2a + b = 0,2(2)\\
   \text{Từ (1) và (2)}\Rightarrow a = 0,05;b = 0,1\\
  {m_{F{e_2}{O_3}}} = 0,05 \times 160 = 8g\\
  \% F{e_2}{O_3} = \dfrac{8}{{15,2}} \times 100\%  = 52,6\% \\
  \% FeO = 100 – 52,6 = 47,4\% \\
  b)\\
  {n_{{H_2}}} = \dfrac{{{n_{HCl}}}}{2} = 0,2mol\\
  {V_{{H_2}}} = 0,2 \times 22,4 = 4,48l
  \end{array}\)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )