cho 11,91g hỗn hợp gồm Natri và K2O tác dụng hết với nước .Biết % khối lượng của Na trong hỗn hợp trên là 28,97% a.Tính khối lượn

Question

cho 11,91g hỗn hợp gồm Natri và K2O tác dụng hết với nước .Biết % khối lượng của Na trong hỗn hợp trên là 28,97%
a.Tính khối lượng từng chất trong hỗn hợp ban đầu
b.Tính V khí và khối lượng các muối tạo thành
Em cần rất gấp ạ ,em cảm ơn trước

in progress 0
Margaret 1 năm 2021-09-13T16:07:24+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T16:09:08+00:00

  a.

  m Na=11,91.$\frac{28,97}{100}$ =3,450327(g)

  ⇒n Na=$\frac{3,450327}{23}$≈0,15 (g)

  m K2O=mhh – m Na

              =11,91 – 3,450327 =8,459673 (g)

  ⇒n K2O=$\frac{8,459673}{94}$ ≈0,09 (mol)

  b.

  2Na+2H2O→2NaOH+H2↑

  0,15→             0,15       0,075     (mol)

  K2O+H2O→2KOH

  0,09→           0,18      (mol)

  -V khí=V H2(đktc)=0,075.22,4=1,68 (l)

  m NaOH=0,15.40=6 (g)

  m KOH=0,18.56=10,08 (g)

  ⇒m muối=m NaOH+m KOH

                   =6+10,08=16,08 (g)

  ——————–Nguyễn Hoạt———————–

   

  0
  2021-09-13T16:09:15+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l} a,\ m_{Na}=3,45\ g.\\ m_{K_2O}=8,46\ g.\\ b,\ V_{H_2}=1,68\ lít.\\ m_{NaOH}=6\ g.\\ m_{KOH}=10,08\ g.\end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  (Lưu ý: Thay “muối” ở câu b bằng “chất” nha bạn)

  \(\begin{array}{l} a,\ PTHH:\\ 2Na+2H_2O\to 2NaOH+H_2↑\ (1)\\ K_2O+H_2O\to 2KOH\ (2)\\ m_{Na}=11,91\times 28,97\%=3,45\ g.\\ ⇒m_{K_2O}=11,91-3,45=8,46\ g.\\ b,\ n_{Na}=\dfrac{3,45}{23}=0,15\ mol.\\ Theo\ pt\ (1):\ n_{H_2}=\dfrac12n_{Na}=0,075\ mol.\\ ⇒V_{H_2}=0,075\times 22,4=1,68\ lít.\\ Theo\ pt\ (1):\ n_{NaOH}=n_{Na}=0,15\ mol.\\ ⇒m_{NaOH}=0,15\times 40=6\ g.\\ n_{K_2O}=\dfrac{8,546}{94}=0,09\ mol.\\ Theo\ pt\ (2):\ n_{KOH}=2n_{K_2O}=0,18\ mol.\\ ⇒m_{KOH}=0,18\times 56=10,08\ g.\end{array}\)

  chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )