Cho 11g hỗn hợp X gồm Fe và Al vài 500ml dd H2SO4 loãng thu được 8,96 lít khí H2 a. Tính thành phần phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong X b tính

Question

Cho 11g hỗn hợp X gồm Fe và Al vài 500ml dd H2SO4 loãng thu được 8,96 lít khí H2
a. Tính thành phần phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong X
b tính nồng độ mol của dd axit H2SO4 ban đầu
c Nếu cho 11g hỗn hợp X tác dụng với dd H2SO4 đặc nóng dư. Tính thể tích SO2 (đktc) tạo thành

in progress 0
Natalia 1 năm 2021-10-16T18:49:27+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T18:50:33+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $n_{H_2}=\dfrac{8,96}{22,4}=0,4\ mol$

  $2Al+3H_2SO_4\to Al_2(SO_4)_3+3H_2\\x\hspace{6cm}1,5x\\Fe+H_2SO_4\to FeSO_4+H_2\\y\hspace{5,5cm}y$

  Theo PTHH ⇒ 1,5x + y = 0,4

  Mặt khác: 27x + 56 y = 11

  Giải hệ gồm 2 phương trình trên thu được: x = 0,2; y = 0,1 

  a. $m_{Al}=0,2.27=5,4g⇒\%m_{Al}=\dfrac{5,4.100}{11}=49,1\%⇔\%m_{Fe}=50,9\%$

  b. Theo PTHH, ta tính được

  $n_{H_2SO_4}=n_{H_2}=0,4\ mol⇔C_{M(H_2SO_4}=\dfrac{0,4}{0,5}=0,8M$

  c. $2Al+6H_2SO_4\to Al_2(SO_4)_3+3SO_2+6H_2O\\0,2\hspace{5,8cm}0,3\\2Fe+6H_2SO_4\to Fe_2(SO_4)_3+H_2+3SO_2+6H_2O\\0,1\hspace{5,8cm}0,15$

  $⇒n_{SO_2}=0,3+0,15=0,45⇒V_{SO_2}=10,08\ lít$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )