cho 12.1g hỗn hợp Zn và Fe tác dụng với HNO3 thu đc 11.2l khí NO2. A) ghi phương trình. B) tính % mỗi muối

Question

cho 12.1g hỗn hợp Zn và Fe tác dụng với HNO3 thu đc 11.2l khí NO2. A) ghi phương trình. B) tính % mỗi muối

in progress 0
Eloise 3 tháng 2021-09-08T07:49:43+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T07:50:47+00:00

  (Câu b sửa thành % mỗi kim loại ban đầu)

  a,

  $Zn+4HNO_3\to Zn(NO_3)_2+2NO_2+2H_2O$

  $Fe+6HNO_3\to Fe(NO_3)_3+3NO_2+3H_2O$

  b,

  Gọi a, b là số mol Zn, Fe.

  $\Rightarrow 65x+56y=12,1$         (1)

  $n_{NO_2}=\dfrac{11,2}{22,4}=0,5(mol)$

  $\Rightarrow 2x+3y=0,5$               (2)

  (1)(2)$\Rightarrow x=y=0,1$

  $\%m_{Zn}=\dfrac{0,1.65.100}{12,1}=53,72\%$

  $\%m_{Fe}=46,28\%$

  0
  2021-09-08T07:51:22+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l} \%m_{Zn(NO_3)_2}=43,85\%\\ \%m_{Fe(NO_3)_3}=56,15\%\end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l} a,\ PTHH:\\ Zn+4HNO_3\xrightarrow{t^o} Zn(NO_3)_2+2NO_2↑+2H_2O\ (1)\\ Fe+6HNO_3\xrightarrow{t^o} Fe(NO_3)_3+3NO_2↑+3H_2O\ (2)\\ b,\ n_{NO_2}=\dfrac{11,2}{22,4}=0,5\ mol.\\ \text{Gọi $n_{Zn}$ là a (mol), $n_{Fe}$ là b (mol).}\\ \text{Theo đề bài ta có hệ pt:}\ \left \{ \begin{array}{l}65a+56b=12,1\\2a+3b=0,5\end{array} \right.\ \Rightarrow \left \{ \begin{array}{l}a=0,1\\b=0,1\end{array} \right.\\ Theo\ pt\ (1):\ n_{Zn(NO_3)_2}=n_{Zn}=0,1\ mol.\\ Theo\ pt\ (2):\ n_{Fe(NO_3)_3}=n_{Fe}=0,1\ mol.\\ ⇒m_{\text{hỗn hợp muối}}=0,1\times 189+0,1\times 242=43,1\ g.\\ ⇒\%m_{Zn(NO_3)_2}=\dfrac{0,1\times 189}{43,1}\times 100\%=43,85\%\\ \%m_{Fe(NO_3)_3}=\dfrac{0,1\times 242}{43,1}\times 100\%=56,15\%\end{array}\)

  chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )