cho 12,27 gam Cu và Al tác dụng hoàn toàn dung dịch HNO3 đăc,nóng dư thu đc 16,8 lít khí No2 (dktc) là sản phẩm khử duy nhất a.viết phản ứng sảy ra b

Question

cho 12,27 gam Cu và Al tác dụng hoàn toàn dung dịch HNO3 đăc,nóng dư thu đc 16,8 lít khí No2 (dktc) là sản phẩm khử duy nhất
a.viết phản ứng sảy ra
b.xác đinh % khối lượng kim loại trong hỗn hợp

in progress 0
Charlie 4 tháng 2021-08-11T22:50:40+00:00 2 Answers 15 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T22:51:43+00:00

  Đáp án:

  $a,$

  $Cu + 4HNO_{3} → Cu(NO_{3})_{2} + 2NO_{2} + 2H_{2}O $

  $Al + 6HNO_{3} → Al(NO_{3})_{3} + 3NO_{2} + 3H_{2}O $

  $b, $ 

  $n_{NO_{2}} = \frac{16,8}{22,4} = 0,75 $

  $\left \{ {{Cu : x} \atop {Al : y}} \right.+ HNO_{3} → \left \{ {{Cu(NO_{3})_{2}} \atop {Al(NO_{3})_{3}}} \right. + NO_{2} + H_{2}O$

  $\left \{ {{64x + 27y =12,27} \atop {2x + 3y = 0,75 (BT e)}} \right.$ 

  $⇒\left \{ {{x=0,12} \atop {y=0,17}} \right.$ 

  $⇒$ %$m_{Cu} = \frac{0,12 . 64}{12,27}.100 ≈ 63$ (%) 

         %$m_{Al} = 100 – 63 = 37 $ (%)

  0
  2021-08-11T22:51:46+00:00

  Giải thích các bước giải:

  `a.`

  Phương trình phản ứng :

  `Cu+4HNO_3đ,n→Cu(NO_3)_2+2NO_2↑+2H_2O`

  `Al+6HNO_3đ,n→Al(NO_3)_3+3NO_2↑+3H_2O`

  `b.`

  `-` Gọi số mol của `Cu` và `Al` lần lượt là `x(mol)` và `y(mol)`

  `→64.x+27.y=12,27(g)(1)`

  `-n_{NO_2}=\frac{16,8}{22,4}=0,75(mol)`

  `-` Theo phương trình hóa học :

  `→∑n_{NO_2}=2.x+3.y=0,75(mol)(2)`

  `-` Từ `(1)` và `(2)` , ta có hệ phương trình :

  $\left \{ {{64.x+27.y=12,27} \atop {2.x+3.y=0,75}} \right.$

  `-` Giải hệ phương trình , ta có nghiệm : $\left \{ {{x=0,12} \atop {y=0,17}} \right.$

  `-n_{Cu}=x=0,12(mol)`

  `→m_{Cu}=0,12.64=7,68(g)`

  `→%m_{Cu}=\frac{7,68}{2,27}.100%=62,6%`

  `→%m_{Al}=100%-%m_{Cu}=100%-62,6%=37,4%`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )