Cho 12,88 gam hh A gồm Fe và Mg vào 700ml dd AgNO3. Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn C nặng 48,72 gam và dưng dịch D. Cho dd NaOH dư vào d

Question

Cho 12,88 gam hh A gồm Fe và Mg vào 700ml dd AgNO3. Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn C nặng 48,72 gam và dưng dịch D. Cho dd NaOH dư vào dd D. Lọc tách kết tủa đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 14 gam chất rắn E. Tính %m mỗi kim loại trong hỗn hợp bđ

in progress 0
Jasmine 1 năm 2021-09-23T15:27:58+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-23T15:29:32+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Gọi $n_{Mg} = a(mol) ; n_{Fe\ pư} = b(mol) ; n_{Fe\ dư} = c(mol)$
  $⇒ 24a + 56b + 56c = 12,88(1)$

  $Mg + 2AgNO_3 \to Mg(NO_3)_2 + 2Ag$
  $Fe + 2AgNO_4 \to Fe(NO_3)_2 + 2Ag$
  Theo PTHH :

  $n_{Ag} = 2a + 2b(mol)$

  $⇒ m_C = m_{Ag} + m_{Fe\ dư}$
  $⇒ 108(2a + 2b) + 56c = 48,72(2)$

  $Mg(NO_3)_2 + 2NaOH \to Mg(OH)_2 + 2NaNO_3$
  $Fe(NO_3)_2 + 2NaOH \to Fe(OH)_2 + 2NaNO_3$
  $Mg(OH)_2 \xrightarrow{t^o} MgO + H_2O$
  $4Fe(OH)_2 + O_2 \xrightarrow{t^o} 2Fe_2O_3 + 4H_2O$

  Theo PTHH :

  $n_{MgO} = n_{Mg} = a(mol)$
  $n_{Fe_2O_3} =0,5n_{Fe\ pư} = 0,5b(mol)$
  $⇒ m_E = 40a + 0,5b.160 = 14(3)$
  Từ (1)(2) và (3) suy ra $a = 0,07 ; b = 0,14 ; c = 0,06$

  Vậy :

  $\%m_{Mg} = \dfrac{0,07.24}{12,88}.100\% = 13,04\%$

  $\%m_{Fe}= 100\% – 13,04\% = 86,96\%$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )